fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ledelsesberetning: Glæden ved at dele ud

Mission Afrikas ledelsesberetning 2017

Ledelsesberetning: Glæden ved at dele ud

Af generalsekretær Peter Fischer-Nielsen

Mission er blevet beskrevet som kirkens åndedrag og hjerteslag. Lige så naturligt som et menneske trækker livgivende luft ind i lungerne og slipper den fri igen, lige så naturligt bør en kristen både tage imod og dele ud af den nåde, kraft og velsignelse, der er gemt i evangeliet. Vi kender alle til glæden ved både at kunne give og modtage. Hvem end vi er, og hvor end vi lever, har vi alle behov for hjælp og opmuntring, ligesom vi også alle har noget, som vi kan dele ud af.

Også i missionsarbejdet og i den globale kirke er det sådan. At mission er kirkens åndedrag og hjerteslag gælder ikke bare for os i Danmark, men i lige så høj grad for vores internationale partnere, der giver mindst lige så meget, som de modtager. De aktiviteter og projekter, som Mission Afrika støtter op om, ville ikke kunne realiseres, hvis ikke der var lokale kirker og kristne, der brændte for at gøre en forskel i de lokalsamfund, som de er en del af. I maj så vi et flot eksempel på gensidigheden i den globale kirke. Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN), som missionærer fra Mission Afrika har været med til at etablere og udvikle, er med årene vokset til at være en stor kirke med omkring to millioner medlemmer. Ved Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Namibia blev kirkens ærkebiskop, Musa Panti Filibus, valgt som ny præsident for verdensforbundet. Det betyder, at han og LCCN i de kommende år vil få stor indflydelse på udviklingen i den verdensomspændende lutherske kirke. Denne fantastiske historie er bare ét eksempel på, hvordan vi oplever, at relationen til vores samarbejdspartnere konstant er en udveksling af gaver og inspiration.

Frivilligheden gror

Også herhjemme i Danmark har mange mennesker i tilknytning til Mission Afrikas arbejde igennem det seneste år oplevet glæden ved både at modtage og at dele ud. I vores 74 genbrugsbutikker har 2.100 frivillige medarbejdere arbejdet dedikeret på at skabe overskud til Mission Afrikas arbejde, samtidig med at de har nydt de gode og varme arbejdsfællesskaber, der er i butikkerne. I de fem frivillige projektgrupper er der lagt meget energi og engagement i de opgaver og aktiviteter, som grupperne i fællesskab har sat sig for at løse. Senest er der opstået en ny projektgruppe med fokus på arbejdet ved den kristne tv-station SAT-7.

Også i kredsene ydes der fortsat en stor indsats i forhold til forbøn, indsamling og informationsdeling om udviklingen i missionsarbejdet. På mange andre måder har vi set engagementet folde sig ud, og det er fortsat tydeligt, at mission er en hjertesag for rigtig mange mennesker i Danmark. Frivillighed er et stærkt fokus for Mission Afrika i disse år. Mission må nemlig aldrig blive en opgave kun for de lønnede. Missionsbefalingen gælder alle kristne, og vi skal blive ved med at finde måder, hvorpå vi kan brede denne opgave ud til så mange som muligt. Både fordi vi ved en fælles indsats kan udrette mere, men også fordi det er en velsignelse for alle at få mulighed for at være en del af Guds fantastiske mission i verden! Derfor er Udvikling af frivillighed også ét af fire visionsmål, som vi styrer efter i disse år.

Med udgangspunkt i dokumentet ”Vision 2020” arbejder vi desuden med målene: Kapacitetsopbygning og projektudvikling, Uddannelse af præster og ledere og Styrkelse af den kristne kirkes møde med muslimer. I år har vi valgt at sætte særligt fokus på visionsmålet, der vedrører kirkens møde med muslimer. Dette møde har altid været vigtigt for Mission Afrika, og de seneste årtiers udvikling i verden har ikke gjort det mindre væsentligt. Også i Danmark diskuteres det, hvordan vi som kirke og som kristne skal forholde os til de muslimer, der bor i vores land. I Mission Afrika vil vi gerne være klare i mælet omkring dette møde. Som kristne har vi et dobbelt kald over for muslimer: Vi er kaldet til at søge fred, forsoning og godt naboskab med alle mennesker, og det skal vi også gøre i forhold til muslimer både ude og hjemme. Samtidig er vi også kaldet til at vidne om vores tro og gøre mennesker til Jesu disciple. Begge aspekter er nødvendige dele af vores virke som missionsorganisation, og det ene må ikke nedtones til fordel for det andet. Og begge kald skal føres ud i livet med kærlighed, omsorg og respekt – og ikke med had eller frygt – som drivkraft.

Aktiviteter i Afrika og Mellemøsten

Engagementet og missionsiveren ude og hjemme er kommet til udtryk på mange forskellige måder i Mission Afrikas arbejde i det forgangne års tid. Lad mig her nævne nogle eksempler på aktiviteter og projekter, som vi i fællesskab med vores internationale partnere har kunnet sætte i gang og støtte op om i Afrika og Mellemøsten:

Med et nyligt opdateret stipendie- og kapacitets-opbygningsprogram har vi kunnet give mange mennesker en uddannelse eller videreuddannelse med henblik på at varetage vigtige opgaver for kirker og lokalsamfund. Vi har blandt andet dækket uddannelsesudgifterne for et helt hold præstestuderende i Cameroun (EFLC), finansieret workshops for præster og skolelærere i Nigeria (LCCN) og støttet lederuddannelse på tv-stationen SAT-7. Uddannelse begynder allerede med en ordentlig skolegang. I Den Centralafrikanske Republik har netop skolegang været en mangelvare grundet krig og uro, og det er derfor særdeles glædeligt, at vi i den forgangne tid har kunnet være med til at starte fem nye skoler op og sikre indtil videre 607 børn skolegang. Dette er sket i samarbejde med vores lokale partner, Den Evangelisk-Lutherske Kirke i Centralafrika (EELRCA).

Vi ønsker at styrke vores partnere til bedre selv at kunne skabe indtægter til de aktiviteter og projekter, som de ønsker at føre ud i livet, så de med tiden kan blive mindre økonomisk afhængige af os. Etableringen af ”Euroshop” i Mali er et spændende nyt projekt i den retning. I samarbejde med den danske tøjproducent HRT Textiles og frivillige danske hænder har vi forsynet vores partner i Mali (Luthersk Brødremission i Mali, MFLM) med tøj af god kvalitet, som sælges og skaber et overskud til lokale aktiviteter, samtidig med at det kan hjælpe dem i gang med at udvikle andre indtægtsskabende projekter.

Gennem flere år har vi støttet op om kristen-muslimske dialogaktiviteter i det nordlige Cameroun via vores partner Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC). Nu ser vi, at aktiviteterne begynder at flytte sig fra toplederniveau til det vigtige græsrodsniveau. Senest har vi januar med hjælp fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling støttet en konference, hvor der særligt var fokus på, hvordan unge kristne og muslimer kunne lære at leve og arbejde sammen på fornuftig vis og dermed modvirke radikalisering og splittelse.

Kristne og muslimer i samtale

Konferencen blev en stor succes. Der var planlagt deltagelse af 48 personer, men det dobbelte antal mødte op. Både religiøse ledere, traditionelle leder, myndighedsrepræsentanter og unge var blandt deltagerne, og sammen forpligtede de hinanden på at arbejde for fred og forsoning på en række forskellige niveauer. Det har været en særlig glæde at se eksempler på, hvordan inspirationen kan gå på tværs mellem vores partnere. I juni 2017 lykkedes det at skaffe Danida-midler via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling til opstart af et landbrugsprojekt i Cameroun (Kaële-området), hvor man tager udgangspunkt i erfaringerne fra et lignende projekt i Mali. Målgrupperne er især kvinder og unge, og aktiviteterne vil blandt andet være gedeavl, kompostproduktion og køkkenhaver. Repræsentanter fra den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC) har været i Mali for at lade sig inspirere, og allerede i løbet af sensommeren 2017 vil projektet i Cameroun gå i gang. Ud over støtten fra Danida vil Mission Afrika også samle ind til projektet på anden vis.

Den menneskelige kontakt

Det er ikke længere langtidsudsendte missionærer, der bærer størstedelen af vores aktiviteter. Ved udgangen af juni 2017 vendte Anne Karin og Peter Michael Lauritzen med deres børn tilbage til Danmark efter mange års flot og dedikeret indsats i Nigeria (City Ministries), som de fortjener stor tak og anerkendelse for. Peter Michael vil efter hjemkomsten have en fem måneders projektansættelse i Danmark med det hovedformål at undersøge, hvordan Mission Afrika eventuelt kan komme til at spille en rolle i forhold til vestafrikanere, der er kommet til Danmark af den ene eller anden grund.
Med Anne Karins og Peter Michaels hjemkomst til Danmark har vi kun ét hold lønnede missionærer tilbage, nemlig Mette og Claus Swartz Andersen, hvis arbejde for SAT-7 netop er blevet forlænget med yderligere to år frem til september 2019. Bestyrelsen har ikke taget en principiel beslutning om, at der ikke længere skal udsendes missionærer, men vi ser i disse år, at det langt de fleste steder er andre arbejdsformer, som mere direkte involverer lokale medarbejdere, der giver mere mening og bæredygtig udvikling. Sikkerhedssituationen i flere af de lande, hvor vi er engagerede, er en anden årsag til, at vi ikke sender nye missionærer ud lige nu. Vores partnere er dog meget interesserede i at modtage korttidsudsendte. I efteråret 2017 sender vi en teolog og tidligere missionær, Lene Skovmark, til Cameroun for at afholde kurser og retræter for præster og evangelister.

Sidste efterår sendte vi to læger, Linda Wiuff og Ida Høgsbro, afsted til sundhedsklinikken i Kangahun, Sierra Leone, og i foråret 2017 var det meningen, at yderligere to sygeplejersker skulle have været til Sierra Leone. Desværre blev deres udsendelse forhindret af en stor korruptionssag hos vores partner, Det Anglikanske Stift i Bo (ADB). Som en konsekvens af denne korruptionssag blev det på et bestyrelsesmøde i juni besluttet at indstille alle vores projektaktiviteter i Sierra Leone i de kommende år (se information på hjemmesiden 14. juni 2017). Sagen involverer kirkens biskop og ledende medarbejdere, og den har ført til en svær splittelse i kirken.

Vi ønsker at bevare partnerskabet med ADB og vil forsøge at holde en god kontakt i den kommende tid. Det er vores håb, at vi igen om nogle år får mulighed for at engagere os i projekter i Sierra Leone. Samarbejdet med Mette og Alex Bjergbæk Klausen er som en konsekvens af beslutningen også blevet afviklet. De var efter deres hjemkomst fra missionærgerningen i Sierra Leone sidste år blevet ansat i en 20 procent stilling med fokus på løbende videreudvikling af ADB’s teologiske træningsaktiviteter. Vi er meget taknemmelige for den indsats, som Mette og Alex har ydet, og vi er glade for, at de fortsat vil være engagerede i teologiske uddannelsesaktiviteter i Afrika, selvom det bliver inden for andre rammer end Mission Afrikas. Når vi ikke sender missionærer ud som før, skal vi være opmærksomme på, hvordan vi alligevel sikrer gode menneskelige relationer mellem vores partnere og os. Her spiller vores flittigt rejsende partnerkoordinatorer, andre medarbejdere og vores bestyrelsesmedlemmer en stor og vigtig rolle, men det er også vigtigt, at vi hele tiden tænker på at brede kontakten ud. Det er derfor meget positivt, at vi til efteråret kan sende fire volontører af sted til Cameroun, ligesom to kommende ”oplevelsesrejser” til henholdsvis Cypern (SAT-7) og Cameroun (Den Lutherske Brødrekirke) vil være med til at styrke det menneskelige og åndelige fællesskab mellem os og vores partnere. Begge rejser er i øvrigt allerede fyldt op, hvilket vi ser som en meget positiv tilkendegivelse af, at der er stor interesse for disse partnerbesøg. Vi oplever også, at det er en velsignelse og berigelse at modtage gæster fra vores partnere, der kan inspirere og udfordre os. Ved sidste års- og repræsentantskabsmøde havde vi besøg af den afgående ærkebiskop Nemuel Babba (Nigeria), og siden da har programdirektør George Makeen (SAT-7), biskop Peter Bartimawus (Nigeria) og præsteskoleleder Samuel Dawai (Cameroun) gæstet os. Biskop Peter Bartimawus’ besøg var et led i en proces, som vi har indledt med Kristi Lutherske Kirke i Nigeria med henblik på at sende historiske nigerianske genstande, som danske missionærer har hjembragt til Danmark, tilbage til Nigeria. Elisabeth Holtegaard, der frivilligt arbejder med Mission Afrikas historie i Nigeria, har lagt sin store viden og sit mindst lige så store engagement ind i opgaven og spiller en nøglerolle i denne spændende proces.

Genbrugsarbejdet i udvikling

Siden den første Mission Afrika genbrugsbutik åbnede for godt 30 år siden og til i dag er der sket meget. Genbrugsarbejdet er vokset støt og roligt hos os, men også omkring os. I dag ser vi en enorm interesse for genbrug hos andre organisationer og hos kommunale genbrugspladser og energiselskaber. Betydningen af kommercielle genbrugsbutikker og privat genbrugssalg er også øget markant. Det er positivt og kan styrke vores muligheder, at genbrug er så populært, som det er tilfældet. Men konkurrencesituationen stiller samtidig også store krav til os, og vi må hele tiden overveje, hvordan vi bedst gør os gældende.

Vi oplevede i 2016 et fald i genbrugsindtægterne i forhold til rekordåret i 2015, og det skal vi tage alvorligt. I den forgangne tid har vi blandt andet haft fokus på at sikre gode betalingsløsninger i alle butikker. Kunderne har færre kontanter på sig, og derfor er det vigtigt, at man kan betale med kort eller via mobile betalingsløsninger. Næsten alle butikker kan nu modtage dankort og udenlandske betalingskort, og næste skridt er implementering af Mobilepay. Et andet vigtigt resultat i genbrugsarbejdet er, at alle butikker nu har samme navn og logo. Det gør det muligt for os at gøre os kendt som en samlet, stor aktør på genbrugsområdet, og det giver mange fordele i forhold til markedsføring og annoncering.

Mange andre initiativer er sat i søen for at fremme interessen for Mission Afrikas genbrugsbutikker. Eksempelvis har vi set, at Facebook som salgskanal nu for alvor er ved at vinde frem. Alligevel er vi bevidste om, at vores allerstørste værdi i genbrugsarbejdet er de mange frivillige medarbejdere. De fortjener en meget stor tak og anerkendelse for det fantastiske arbejde, som de udfører i butikkerne, og vi skal være opmærksomme på, hvordan vi bliver ved med at gøre det attraktivt og berigende at være en del af arbejdsfællesskabet i en genbrugsbutik. På forårets fem velbesøgte genbrugsstævner blev en ny indsamlingskampagne skudt i gang. I den kommende tid vil de penge, man lægger i butikkernes indsamlingsbøsser, gå til arbejdet med at udsende kristent satellit-tv til Mellemøsten og Nordafrika via Mission Afrikas partner SAT-7. På medarbejdersiden har vi i år sagt farvel og mange tak for en stor og god indsats til Lone Frøsig, der stoppede som genbrugskonsulent i område øst. Hendes afløser er Erik Haunstrup-Clemmensen, som vi ser frem til at arbejde sammen med. Vi kunne også sige velkommen til Line Baun, der er ansat som vikar i en seks måneders periode i område nord. For at styrke genbrugsområdet yderligere har bestyrelsen besluttet at ansætte en leder for Mission Afrika Genbrug. Stillingen ønsker vi at få besat fra 1. november 2017.

Økonomien er stabiliseret

Den økonomiske genopretningsplan, som bestyrelsen vedtog i 2015, nærmer sig sin afslutning, og vi har i dag en langt mere stabil økonomi end for to år siden. 2016-resultatet endte med et overskud på 2,9 millioner kr. Det var usædvanligt store indtægter fra arv, der var årsag til det gode resultat, og vi er meget taknemmelige for den støtte og loyalitet, som disse testamentariske gaver er udtryk for.
Vi er ligeledes taknemmelige for de mange gaver, som vi hver måned modtager fra givere, genbrugsbutikker, menigheder, foreninger, kredse og fonde. Det er dejligt at mærke det ønske om at gøre en positiv forskel og støtte en vigtig sag, der ligger gemt i disse gaver. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at vi i 2016 kunne se et fald i både indtægter fra private gaver og fra genbrug. Da disse to indtægtskilder er meget væsentlige for vores økonomi, er det vigtigt, at vi arbejder på at vende udviklingen. Bestyrelsen vedtog tidligere på året en ny fundraisingstrategi, og i forlængelse af den beslutning kunne vi ansætte Christina Søndergaard Møller som Mission Afrikas nye fundraiser i en tidsbegrænset projektstilling. Hun vil i samarbejde med kollegaer og frivillige få ansvar for indsamling og fundraising.

Mission er åndedrag og hjerteslag

At drive et missionsarbejde som Mission Afrikas er – som det fremgår af denne beretning – en alsidig affære. Det er derfor også vigtigt ind imellem at minde os selv og hinanden om, hvad der er det centrale og grundlæggende i det, vi foretager os. Mission er kirkens og de kristnes åndedrag og hjerteslag. Det handler om at dele ud af det, vi har modtaget. Det handler om at bringe evangeliet videre til mennesker omkring os. Det handler om at arbejde med på Guds mission i verden. Det er en stor, vigtig og fantastisk spændende opgave, og det må fylde os med ydmyghed og taknemmelighed, at vi har en rolle at spille her. En stor tak skal rettes til alle Mission Afrikas internationale partnere, danske samarbejdspartnere, medarbejdere og frivillige. Tak for fællesskab og samarbejde om missionsopgaven. Må vi også i det kommende år kunne løfte i flok og få lov at se gode resultater af vores indsats!