fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra bestyrelsesmødet den 14. november 2015

Til stede ved mødet: Anne Mie Skak Johanson, Axel Schmidt, Henning Bech-Larsen, Per Enggaard Haahr, Vibeke Follmann, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Jens Henrik Kristiansen, Anne Grethe Møller, Peter Fischer-Nielsen samt Torben Hesselbjerg (under punkter vedr. økonomi) og Thore Eklund (under punkter vedr. det internationale arbejde)

Generalsekretærens orientering
Bestyrelsesmødet startede som vanligt med en orientering fra Peter Fischer-Nielsen. Der har i efteråret været flere besøg fra vore afrikanske partnere, der kom godt rundt i landet sammen med vore medarbejdere.
Mission Afrika har fået en ny DMR-bevilling til støtte for ofrene fra Boko Haram.
Der er nu 421 medlemmer af Mission Afrika, og flere melder sig dagligt ind. Det har været en vellykket medlemskampagne, og sekretariatet har arbejdet godt og målrettet.
Der er en god stemning på kontoret, om end det mærkes, at der er mange opgaver for den enkelte medarbejder.

Bestyrelsen gennemgik herefter sin forretningsorden. Bestyrelsens rolle i organisationen blev drøftet – herunder bestyrelsesmedlemmers rolle i udvalgsarbejde ledet af sekretariatet. Udvalgsopgaver, repræsentationsopgaver, og rejseaktiviteter blev fordelt blandt bestyrelsens medlemmer.

Implementering af Vision 2020 og den økonomiske plan
Peter Fischer-Nielsen orienterede om arbejdet med at udarbejde handlingsplan til implementering af Vision 2020. For hver af de fire indsatsområdet i Vision 2020 er der lavet forslag til konkrete tiltag. Planen blev drøftet og kommenteret. Der arbejdes videre med forslaget frem mod næste bestyrelsesmøde. Der blev udtryk tilfredshed med, at der så hurtigt er nået frem til så konkrete forslag.

Torben Hesselberg orienterede om aktuel status på Mission Afrikas økonomi og forventninger til årsresultat. Genbrugsomsætningen forventes at være 500.000 kr. større end oprindeligt budgetteret. Revisor har pålagt os at afskrive på vores bygninger, hvilket påvirker årsresultatet i negativ retning. Der er usikkerhed på størrelsen af gaveindtægter og momskompensation, der falder i løbet af november og december. Der forventes lige nu et samlet årsoverskud på omkring 100.000 kr., hvilket stort set svarer til det, der oprindeligt er budgetteret. Den aktuelle likviditet ser fornuftig ud. Den økonomske tre-års-planen følges.

Torben Hesselberg fremlagde også budgetforslag for 2016, herunder partnerbudgetter. Budget 2016 viser et overskud der er 300.000 kr. mindre den økonomiske tre-års-plan forudsætter. Bestyrelsen vælger dog at godkende budgettet, velvidende at det vil forlænge tidsperioden med økonomiske stramninger en smule.

Det blev endvidere besluttet at indføre et administrationsbidrag til Mission Afrika på 7% på gaver givet til projekter, der ikke ligger i Mission Afrikas budget, og som ikke er sat i gang af Mission Afrika.

Internationalt arbejde
Ingelise og Regin Benner var indkaldt til samtale med bestyrelsen og de orienterede om deres møderejse, om deres oplevelse af sikkerhedssituationen i Jos, om deres oplevelse af samarbejdet med TCNN, og om deres oplevelse af LCCN’s uddannelsesaktiviteter. Sikkerheden i Jos er ikke god og det er belastende vedvarende at opholde sig i denne usikre zone. Drøftelsen om sikkerhed tog bestyrelsen meget alvorlig.

Peter Fischer-Nielsen fremlagde efterfølgende og som reaktion på de forværrede forhold i vores partnerlande sekretariatets udspil til en opdateret sikkerhedspolitik. Oplægget opererer med farvekoder i forhold til sikkerhed i de enkelte lande. For at fastlægge sikkerhedsniveauet indhentes oplysninger fra flere forskellige kilder. Oplægget blev godkendt med følgende ændringer: Sammen med andre kilder skal de udsendte medarbejdere selv inddrages i vurderingen, når en ny situation opstår. Beslutninger vedrørende sikkerhedsniveau i det enkelte partnerland træffes af generalsekretæren og bestyrelsen orienteres efterfølgende. Det vedtagne giver ikke anledning til at ændre situationen for vore udsendte missionærer. Denne beslutning var der dog ikke enighed om i bestyrelsen.

Anne Mie Skak Johanson og Peter Fischer-Nielsen fremlagde oplæg til en drøftelse om Missions Afrikas’ udsendelse af missionærer i fremtiden. Der er i bestyrelsen er åbenhed for, at der i fremtiden vil komme flere forskellige typer af missionærer. Sekretariatet følger op på overvejelserne og hører bl.a. om opfattelserne hos vore partnere og vender tilbage med mere konkrete forslag til kommende strategi for udsendelser. Emnet vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder.

Års- og Repræsentantskabsmøde samt MA Dag
Deltagerevalueringen viste meget stor tilfredshed med afviklingen af Års- og repræsentantskabsmødet den 12. september 2015. Den nye Vision 2020 blev godt modtaget. Programmet for repræsentantskabsmødet var dog lidt tungt qua forslag til nye vedtægter. Omkring lydoptagelse af års- og repræsentantskabsmøde blev følgende besluttet: Årsmødedelen optages såfremt der findes frivillige til at løse opgaven – evt. via Historisk Udvalg. Vedrørende optagelser af selve repræsentantskabsmødet fastholdes tidligere beslutning. I de kommende fire år vil indsatsområderne fra Vision 2020 på skift være årstemaer til vores årsmøder og Mission Afrika Dage. I 2016 er der fokus på frivillighed, i 2017 er det kristen-muslimske relationer. Ærkebiskop Nemuel og hans ægtefælle Kaja inviteres til at tale på årsmødet i 2016.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)