fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 1. juni 2017

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Anne Grethe Møller, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Vibeke Follmann, Hanne Fornitz, (medarbejderrepræsentant), Peter Fischer-Nielsen samt Maria Haahr (under punkterne om internationalt arbejde).

Medarbejderudvikling
Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket meget på medarbejdersiden i Mission Afrika. Christina Søndergaard Møller er 1. maj ansat som fundraiser i en tidsbegrænset 25 timers stilling. Line Baun, der blev ansat som genbrugskonsulentvikar på 20 timer 1. april, vil i maj og juni arbejde på fuld tid og i den periode også fungere som kontaktperson for butikkerne i øst, indtil en ny konsulent er ansat.
Philip Christoffersen har afsluttet sit barselsvikariat ved udgangen af maj. Anne Sofie Bjørn Bitsch er tilbage i stillingen ved udgangen af juli. Orla Møller og Christina Søndergaard Møller dækker kommunikationen ind hen over sommeren. Lilly Krarup har desværre opsagt sit frivillige engagement i Mission Afrika. Der sendes information ud til kredsene, hvor Lilly Krarup takkes for hendes store indsats.

Familien Lauritzen vender tilbage fra Nigeria ultimo juni. Jf. tidligere beslutning ansættes Peter Michael 6 måneder i Danmark efter hjemkomst med fokus på at undersøge og styrke Mission Afrikas kontakt til vestafrikanere i Danmark og styrke oplysningsarbejde mere generelt på Sjælland. En 2-årig kontraktforlængelse til Mette Swartz Andersen og Claus Andersen (SAT-7) er under udarbejdelse. Peter Fischer-Nielsen er blevet indstillet til eksamen efter præsteansættelseslovens §2. Ordination forventes at ske i løbet af efteråret.

Netværk og samarbejde
Mission Afrika deltog i DMR’s og DMRU’s generalforsamlinger. Mission Afrikas kandidat Poul Erik Knudsen blev valgt som formand for DMR, og Anders Bjørnkjær-Nielsen blev valgt ind i DMRU’s bestyrelse i en fireårig periode. Det blev besluttet, at DMR og DMRU skal arbejde videre med et forslag til sammenlægning af de to organisationer.
Den 15. og 16. maj havde Mission Afrika besøg fra USA og efterkommere af Eiler Petersen. I den forbindelse blev situationen omkring Mission Afrikas amerikanske mineralrettigheder drøftet. Det skal sikres, at Mission Afrika stadig kan gøre krav på evt. indtægter ved fremtidig olieudvinding.
Axel Schmidt deltog i ISOBRO’s repræsentantskabsmøde 8. maj. Politiets Efterretningstjeneste kom med et indlæg. De har mulighed for at rådgive, hvis man har problemer med sin danske bank pga. bankforbindelser til udlandet. Axel Schmidt deltog også i Bibelselskabets repræsentantskabsmøde.
Axel Schmidt deltog i missionærfellowship hos Simon og Edel Hempel den 28. maj. Elisabeth Holtegaard orienterede om det nye arkivcenter på Mbamba. Bøje Pedersen og Axel Schmidt fortalte om indsættelsen af biskop Musa Panti Filibus, og viste billeder derfra og fra Numan i øvrigt.
Anne Mie Skak Johanson deltog i forårets årsmødet for Danske Kirkers Råd

Det internationale arbejde
PROCMURA: Den nyvalgte leder Joseph Mutei er blevet afskediget. Der arbejdes på at finde ny leder.

Nigeria: LCCN’s ærkebiskop Musa Panti Filibus er blevet valgt som præsident for LWF. Axel Schmidt orienterede om, at Biskop Peter Bartimawus på BME er blevet valgt til 2. Chairman. Anne Mie Skak Johanson og Peter Fischer-Nielsen tager til Nigeria primo september og deltager i partnermøde, som den nye ærkebiskop Musa Panti Filibus har inviteret til. Her bliver det vigtigt, at skabe god relation til den nye ledelse i LCCN og lytte ind til ledelsens visioner for fremtiden.

Mali: Det DMRU-støttede landbrugsprojekt PADCI er afsluttet og evalueret meget positivt. Proces omkring ny ansøgning til DMRU er igangsat.

Cameroun: Der er 1. maj indsendt ansøgning til DMRU på et landbrugspilotprojekt i området omkring Kaële, hvor de positive erfaringer fra PADCI-projektet i Mali søges inddraget.
Der kører en disciplinærsag mod lederen af EFLC’s udviklingsafdeling CAPDI på grund af misbrug af midler. Det drejer sig om 20.000 kr. doneret fra danske Y’s Men. Pengene kræves tilbagebetalt.

Centralafrika: En evaluering af udviklingsprojektet vedrørende lokale sundhedsposter er i gang. Projektet er i sin slutfase og har været støttet af DMRU.

SAT-7: Kurt Johansen gør opmærksom på, at der er flere jobåbninger på SAT-7, hvis Mission Afrika er interesserede i at ansætte flere medarbejdere. Særligt mangles der en ”projects accountant”.

Stipendier: Der er i maj bevilliget 75.000 kr. til et ledertræningsprogram på SAT-7 via stipendie- og kapacitetsopbygnings-programmet. Der er også bevilliget støtte til to uddannelser til EELRCA (Centralafrika): en treårig teologisk uddannelse i Cameroun (Meiganga) og en toårig regnskabsuddannelse i Bangui med henblik på arbejde i Bohong.
Grundet den øjeblikkelige skrøbelige situation i partnerteamet besluttede bestyrelsen at ansætte den i 2018 budgetterede partnerkoordinator snarest muligt. Det skal være en medarbejder, der er god til mennesker, og som også gerne taler fransk. Ansættelsen vil resultere i en budgetoverskridelse i 2017, hvilken bestyrelsen er klar over.

Fremtidigt samarbejde med ADB samt Mette og Alex Bjergbæk Klausens arbejde i ADB
Situationen i ADB er fortsat særdeles ustabil. Korruptionssagen er uafklaret og ledelsen af kirken usikker. Bestyrelsen besluttede, at Mission Afrika i den kommende periode i udgangspunktet indstiller aktiviteterne i ADB. Det er dog vigtigt for bestyrelsen, at partnerskabet bevares, og at der holdes en tæt kontakt til ADB, hvilket også indebærer jævnlige partnerbesøg. Under efterårets budgetdrøftelser vurderes det, om der skal afsættes midler til ADB i budgettet for 2018. Bestyrelsen besluttede samtidig at opsige samarbejdet med Mette og Alex Bjergbæk Klausen, idet vi ikke inden for en overskuelig fremtid kommer til at være engageret i det teologiske arbejde, som de er ansat til at udføre.
Det skal på et senere bestyrelsesmøde drøftes, hvordan vi forholder os til den konflikt, der kan opstå, når en hjertesag for frivillige eller lønnede er i konflikt med mere principielle beslutninger i bestyrelsen – fx som i denne sag i forhold til vanskeligheder i vores partnerrelation.

Økonomi
Ved udgangen af marts har Mission Afrika en likviditet på cirka 700.000 kr. Den aktuelle prognose for 2017 viser et overskud på 152.289 kr. Forventningerne er nedskrevet med i alt 912.356 kr. i forhold til det budgetterede. Udgifter til en ekstra partnerkoordinator og genbrugsleder er ikke inkluderet i det nedskrevne overskud.

Genbrug
Der blev afholdt møde i genbrugsudvalget den 19. april. Der er bekymring i forhold til en faldende tendens i butikkernes omsætning. Bestyrelsen ønsker at styrke Mission Afrika Genbrug, både når det gælder forretningen og satsningen på frivillige. Derfor blev det besluttet at ansætte en leder for Mission Afrika Genbrug 1. november 2017.
Alle butikker har nu fået sammen navn og logo, hvilket kan udnyttes i markedsføringssammenhænge. Efter et par arbejdsulykker i butikkerne sættes der fokus på arbejdsmiljø, og der laves bl.a. en arbejdsmiljøpjece, ligesom det bliver et tema på ledelses- og kasserermøder i fremtiden.

Årets fem genbrugsstævner er blevet afholdt, og der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Butikken i Åbybro er flyttet til nye lokaler 1. juni. Butikken på Silkeborgvej, Aarhus, genåbner som børnenichebutik i september.

Kommende års- og repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen har modtaget et forslag om lydoptagelse af repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen fremlægger det indkomne forslag til drøftelse. Hvad der derefter skal ske, afgør dirigenten.
Anne Theresa Thanning og Clement Dachet samt Jens Henrik Kristiansen stiller op til bestyrelsesvalget.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)

Anne Mie Skak Johanson
Formand i bestyrelsen