fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 11. marts 2017

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Vibeke Follmann, Anne Grethe Møller, Niels Iver Juhl, Hanne Fornitz (medarbejderrepræsentant), Peter Fischer-Nielsen, Torben Hesselbjerg (under punkter vedr. økonomi), Maria Haahr og Thore Eklund (under de internationale punkter).

Nyt kongevalg medlem af bestyrelsen

Formanden bød velkommen til det nye kongevalgte bestyrelsesmedlem, Niels Iver Juul, sognepræst i Farsø.

Generalens orientering

Peter Fischer-Nielsen gav herefter bestyrelsen en grundig orientering om, hvad der rører sig lige nu i Mission Afrika på sekretariatet og i den daglige drift. I forhold til netværk er der nu gang i frivillighedsudvalget, som mødtes for første gang 8. marts. Udvalget så på oplæg fra Jakob Stensig Henneberg vedrørende netværksaktiviteter i de kommende år.  Der har desuden været opstartsmøde til SAT-7 projektgruppe den 6. marts. Der er gennemført en vellykket SAT-7 postkortkampagne i forhold til kirker og genbrugsbutikker. Mission Afrika havde i december 2016 Biskop Peter Bartimawus (LCCN) på besøg. Sammen med Elisabeth Holtegaard påbegyndtes sorteringen af etnografika med henblik på tilbagelevering til LCCN. I forbindelse med besøget var der et offentligt møde i Højbjerg. Der er indgået samarbejdsaftale med HRT Textiles, Herning, omkring tøjprojekt i Mali, og initiativet er blevet omtalt i forskellige medier. Som noget nyt er Haderslev Stift i gang med et projekt, de kalder ”Præster uden grænser”. Mission Afrika har budt ind med forslag.

Mission Afrika dag

Mission Afrika Dag blev afholdt i Vejle den 4. marts. Der var særdeles gode bidragsydere/oplægsholdere. Holstebro har “budt ind” på Mission Afrika dagen i 2018. Vi kan evt. overveje at gøre brug af kontakter i stiftsudvalget. George Makeen (SAT-7) deltog i Mission Afrika dagen og i forskellige andre aktiviteter i forbindelse med sit besøg i Danmark.

Internationalt arbejde

Af korttidsudsendelser har Ida Høgsbro og Linda Wiuff havde et godt og udbytterigt ophold i Sierra Leone. Lene Skovmark Kofoed forventes fortsat at blive sendt til Cameroun senere på året med henblik på undervisning i Kristuskransen. Tre provstivolontører sendes til Cameroun i efteråret. De to sygeplejersker, der skulle have været til Sierra Leone, er indtil videre på standby.

Der har været afholdt en række partnerbesøg. Rejserapporter fra besøgene blev fremlagt for bestyrelsen og drøftet. Der var rapporter fra besøg hos MFLM (Mali) med deltagelse i generalforsamlingen, rapport fra PROCMURA-møde, hvor det var interessant at møde den nye leder. Der har været besøg hos SAT-7 med genforhandling af krontakt for Mette og Claus Swartz Andersen. Forud for SAT-7 partnerskabsmødet i marts i Libanon er der kommet oplæg til nye partnerskabsvilkår, som bl.a. betyder, at udgifter til sekunderet stab kan opfattes som en del af partnerskabsgebyret. Dette oplæg bakkes op af bestyrelsen. I forbindelse med årsmødet i LCCN var der dansk repræsentation. Bestyrelsen ser frem til det fremadrettede samarbejde med den nye ærkebiskop. Der er for nuværende interesse for at arbejde videre med ideen om en projektgruppe omkring håndværkerskolen. Der har været besøg hos EFLC og EELRCA. I forhold til skolearbejdet i Centralafrika, så er der nu 637 elever fordelt på 5 skoler. I den gamle fulanipigeskole i Bohong er der over 180 elever fordelt på drenge og piger. Der er arbejdet meget kvantitativt og kvalitativt med udvikling og forankring herunder på det pædagogiske område. Driften af Mission Afrikas stipendie- og kapacitetsopbygningsprogram går godt. Der er allerede bevilget ca. 340.000 kr. i år.

Korruptionssag i Sierra Leone

Hos ADB er der rejst korruptionsanklager mod kirkens ledelse. Bestyrelsen bakker op om de midlertidige beslutninger, som sekretariatet og FU har taget: At der foreløbigt ikke overføres penge til ADB, og at der heller ikke udsendes medarbejdere og frivillige udsendinge (volontører). Det er ikke for nuværende muligt at beslutte gennemgribende ændringer. Vi afventer resultater fra antikorruptionsmyndighedernes undersøgelse og det anglikanske systems behandling af sagen. Det kan være nødvendigt, at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på, at der kan rejses krav fra Danida om tilbagebetaling af 236.000 kr. Bestyrelsen beslutter endvidere at Mission Afrika skal have udarbejdet en antikorruptionspolitik, når den aktuelle sag er færdigbehandlet, og efter at vi har diskuteret værdier i Mission Afrika.

 Nye handleplaner
Der skal i den kommende tid udarbejdes nye handleplaner med en række af Mission Afrikas partnere. Der mangler for nuværende opdaterede værdibaserede partnerskabsaftaler med vores partnere. Partnerskabsaftalerne skal tage afsæt i Vision 2012, da dette er et fælles dokument lavet med Mission Afrikas partnere. I handleplanerne indskrives som mål, at der udarbejdes en ny partnerskabsaftale inden for det første 1½ år af handlingsplanen. Det giver ikke for nuværende mening at arbejde med handlingsplaner for ABD grundet den aktuelle korruptionssag. I forhold til EFLC og EELRCA vil processen forløbe sideløbende

Handleplan for MFLM blev drøftet. MFLM er den af vores partnere, som er længst fremme i forhold til at anvende elektroniske hjælpemidler (mobil ministry) i både evangelisations- og udviklingssammenhænge. MFLM vil også – når sikkerheden igen tillader det – være oplagt til udveksling og volontører. MFLM’s repræsentantskab har i januar 2017 godkendt ændringer i vedtægter og forretningsorden for repræsentantskabet, og ny handlingsplan 2017-2020 er vedtaget. Der arbejdes på at få nye medlemmer ind i repræsentantskabet, som også er bidragsydere til arbejdet. Der skelnes mellem lokale og internationale bidragsydere. Dette er starten på en proces, hvor selvstændigheden i organisationen øges, og hvor Mission Afrika kan komme til at bære mindre organisatorisk. Nye medlemmer af repræsentantskabet vil også på sigt kunne vælges ind i bestyrelsen. Handlingsplanen er allerede besluttet på MFLM’s repræsentantskabsmøde. Der udarbejdes et tillægsdokument, som omhandler den del af samarbejdet mellem MA  og MFLM, der ikke er med i den generelle handlingsplan. Det drejer sig bl.a. om udveksling, kommunikation og fundraising.

Økonomi

Der forventes et endeligt overskud på cirka 2,9 millioner kr. i 2016, hvilket er væsentligt bedre end budgetteret. Det er særligt ekstraordinært store arvemidler og indtægtsførelse af ejendom i Sædding, der er årsag til resultatet. Omsætningen i genbrug er faldet med 300.000 kr. i forhold til forventningerne. Også gaveindtægterne er faldende i 2016. Behovet for gaver er altså stadig stort. Likviditetssituationen er i øjeblikket god. Der er cirka 1,6 millioner kr. i likvide midler. Genopretningsplanen går planmæssigt. Likviditeten forventes allerede i år at blive så god, at der ikke bliver behov for at trække på kassekreditten. For nuværende er indtægterne generelt faldende, så det giver ikke umiddelbart mulighed for at øge udgifterne væsentligt. Bestyrelsen blev præsenteret for et udkast til ny fundraisingstrategi. Udkastet blev drøftet, og det blev besluttet at ansætte en person til fundraisingarbejdet i en tidsbegrænset periode (til udgangen af 2018) med mulighed for forlængelse.

Mission Afrika Genbrug

Genbrugsudvalget (GU) har i en periode haft ekstraordinært mange konkrete opgaver i forhold til møder i og opfølgning på butikkerne. Genbrugsudvalget opfordrer bestyrelsen til i højere grad at se genbrugsarbejdet som et forretningsområde. Det er ikke kun det sociale, som også er en stor del af butikkernes virke, der skal være i fokus. Genbrugsarbejdet er vigtigt for Mission Afrikas økonomi også nu, hvor kredsene stille og roligt lukker og derved ikke kan samle penge ind. Genbrugsudvalget opfordrer bestyrelsen til at have fokus på at drive genbrugsarbejdet professionelt. Der skal både være et forretningsmæssigt og bemandingsmæssigt fokus. Det besluttes at der i forbindelse med det bestyrelsesmøde, hvor GU deltager, skal være en god drøftelse af samspillet mellem bestyrelsen og GU. Der er ønsker fra genbrugsteamet om at få tilført flere ressourcer til arbejdet. Peter Fischer-Nielsen havde møde med teamet den 7. marts og lyttede der til teamets tanker og behov både i forhold til den nuværende situation og den mere langsigtede udvikling. Peter Fischer Nielsen udarbejder en indstilling til bestyrelsesmødet i juni i forhold til evt. langsigtede organisatoriske ændringer. GU ønsker, at der skal laves en ændring i kommissoriet i forhold til mødefrekvens, således at det kommer til at stå, at der afholdes mindst fire årlige møder. Bestyrelsen godkendte denne ændring.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)