fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 19. november 2016

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Vibeke Follmann, Jens Henrik Kristiansen, Per Enggaard Haahr, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Hanne Fornitz (ny medarbejderrepræsentant), Peter Fischer-Nielsen samt Torben Hesselbjerg (under punkter vedr. økonomi)

Generalsekretærens orientering

Peter Fischer-Nielsen indledte mødet med at give bestyrelsen en grundig orientering om, hvad der rører sig lige nu i Mission Afrika i forhold til såvel det internationale som det danske arbejde. På baggrund af orienteringen fra genbrugsarbejdet besluttede bestyrelsen, at man gerne vil mødes med genbrugsudvalget i 2017 for i fællesskab at drøfte visioner og strategier for genbrugsarbejdet.

Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsen fordelte udvalgsposter, repræsentationsopgaver og rejser mellem sig. Bestyrelsens repræsentanter i genbrugsudvalget er nu Vibeke Follmann og Jens Henrik Kristiansen. Listen på hjemmesiden vil blive opdateret med de nye oplysninger. Der var en overordnet drøftelse af bestyrelsens rolle i Mission Afrika. Der er enighed om, at bestyrelsen primært skal arbejde med de overordnede linjer: Visioner, strategier, politikker, budgetter og regnskaber, ansættelse af ledende medarbejdere o.l. Enkeltsager af strategisk betydning skal også på bestyrelsens bord – dvs. sager der har virkning flere år frem i tiden, sager der stor betydning for organisationen (herunder økonomisk betydning) og sager, der har betydning i forhold til de strategiske mål. Der vil naturligvis være gråzonesager, og der må derfor være en løbende dialog mellem bestyrelse og ledelse omkring, hvilke sager der skal behandles i bestyrelsen, og hvilke der ikke skal.

Bestyrelsen drøftede herefter, hvem der skulle spørges om at træde ind i bestyrelsen som det bestyrelsesvalgte medlem.

Internationalt arbejde
I forhold til det internationale arbejde blev et spændende projekt, der omhandler tøjsalg i Mali og samarbejde med en dansk tøjvirksomhed, godkendt. Budgettet for åbning af 10 nye skoler i Centralafrika blev ligeledes godkendt.

Økonomi
Bestyrelsen modtog fra Torben Hesselbjerg en orientering om den aktuelle økonomiske situation, der fortsat ser fornuftig ud. Vi regner med at komme ud af 2016 med et overskud i omegnen af 2 millioner kr. Vi følger dermed fint planen for den treårige genopretning af Mission Afrikas økonomi.

Budgettet for 2017 blev drøftet og godkendt. Der budgetteres med et overskud på omkring 1,1 millioner kr., hvilket vil bringe os endeligt i mål med genopretningsplanen.

Budget 2016
I genbrugsarbejdet bugetteres der med åbning af 1 ny butik og flytning af 3-4 butikker. Der tilføjes desuden 300.000 kr. som genbrugsudvalget i samarbejde med genbrugsteamet kan disponere over med henblik på videreudvikling af arbejdet. Der er også afsat penge til leder- og kasserermøder.

I forhold til netværks-, fundraising- og kommunikationsarbejde øges kampagnebudgettet i 2017 til 150.000 kr. med henblik på fundraising. Budgettet til dialogaktiviteter i Danmark øges kun en smule i 2017 til 40.000 kr., men der budgetteres foreløbigt med en øgning til 240.000 kr. i 2018.

I forhold til vore partnere budgetteres der med yderligere en camerounsk missionærfamilie til Mali, ligesom der afsættes midler til skoleprojektet i Centralafrika. Projekt- og innovationspuljen hæves til 100.000 kr. Stipendiepuljen samles, og der afsættes i 2017 500.000 kr. med forventning om stigning i de kommende år. Der afsættes 400.000 kr. til korttidsudsendte. Der budgetteres foreløbigt med en nyansættelse i form af en partnerkoordinator fra 2018. Fra 2018 ønsker vi ligeledes at hæve nødhjælpspuljen fra 50.000 kr. til 150.000 kr. Samtidig udfases partnerskabet med City Ministries og JCMWA i de kommende år, ligesom støtten til LCCN sænkes i de kommende år jf. tidligere besluttet plan.

Fundraising
Peter Fischer-Nielsen fremlage overvejelser omkring indtægtsudvikling i Mission Afrika. Der var opbakning til, at der sættes i på dette område. I de kommende måneder vil vi udarbejde en fundraising-strategi, der skal behandles på bestyrelsesmøde i foråret.

 

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)