fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Informationsreferat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2016

Til stede ved mødet: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Poul Erik Knudsen, Per Enggaard Haahr, Vibeke Follmann, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Jens Henrik Kristiansen, Anna Grethe Møller, Peter Fischer-Nielsen samt Torben Hesselbjerg (under punkter vedr. økonomi) og Maria Haahr (under punkter vedr. det internationale arbejde).

Mission Afrikas bestyrelse holdt møde den 2. februar 2016, hvor hovedpunkterne var det internationale arbejde. Der var afsat god tid til at drøfte fremtidige prioriteringer i forhold til partnere og projekter.

De endelig beslutninger bliver dog først truffet på næste bestyrelsesmøde.  Ligeledes blev strategien for fremtidige udsendelser drøftet.

Bestyrelsens arbejde og sammensætning
Første punkt på dagsordenen var dog relateret til bestyrelsens arbejde. Suppleanters rolle i bestyrelsen blev drøftet. Det blev besluttet, at suppleanter fremadrettet skal have tilsendt mødereferater, så de kan holde sig orienteret om arbejdet i bestyrelsen, indtil de eventuelt skal træde ind.

Ved kommende repræsentantskabsmøde er Henning Bech-Larsen og Poul Erik Knudsen på valg. Anne Mie Skak Johansons periode som kongevalgt slutter også. Henning Bech-Larsen ønsker at genopstille til bestyrelsen, Anne Mie Skak Johanson ønsker at opstille til valg som almindeligt repræsentantskabsvalgt medlem, og Poul Erik Knudsen ønsker ikke at genopstille, da han allerede har siddet otte år i bestyrelsen. Det betyder, at Henning Bech-Larsen og Anne Mie Skak Johanson stiller op til de to tomme repræsentantskabsvalgte sæder i bestyrelsen, og at bestyrelsen derudover skal udpege et kongevalgt medlem – dette sker formentlig først efter årsmødet. Repræsentantskabet kan indtil den 15. maj opstille yderligere kandidater. Hvis ikke der kommer flere, skal bestyrelsen prøve at finde to personer, så der sikres suppleanter.


Missions Afrikas internationale arbejde
Herefter fulgte drøftelsen omkring fremtidens internationale prioriteringer i forhold til partnere og projekter på baggrund af et godt gennemarbejdet oplæg fra partnerkoordinatorerne Maria Haahr og Thore Eklund. Drøftelsen fortsætter på bestyrelsesmødet i april, hvor der vil blive taget beslutninger på området.

Før jul havde bestyrelsen på baggrund af Mission Afrikas nye sikkerhedspolitik og en indstilling fra sekretariatet truffet en beslutning om at hjemkalde Anne Karin og Peter Michael Lauritsen. Men i lyset af nye oplysninger valgte bestyrelsen at annullere denne beslutning. Sikkerhedssituationen i Nigeria følges fortsat nøje, og spørgsmålet om hjemkaldelse kan tages op igen.

Der var på mødet også en godt drøftelse omkring udsendelser af missionærer og medarbejdere i fremtiden. Bestyrelsen gav opbakning til, at fokus i den kommende tid er på korttidsudsendelser, volontører/grupperejser samt rejseaktivitet for medarbejdere og bestyrelse. Sekretariatet vil gå videre med at arbejde i den retning inden for de økonomiske rammer, der er til stede og i forhold til de muligheder, der er hos vores partnere. Det kan blive relevant at ansætte flere langtidsudsendinge senere, men det er ikke det, der lige nu efterspørges hos størstedelen af vores partnere. Det er vigtigt at sige, at der fortsat er stor tilfredshed i bestyrelsen med den indsats, som vores nuværende missionærer yder, og at der ikke var ønske om at ændre noget i forhold til dem.
Den færøske Heimamission vil gerne indgå en samarbejdsaftale med Mission Afrika omkring udsendelser af missionærer fra Færøerne. I lyset af drøftelsen ovenfor er det ikke sikkert, at det bliver relevant foreløbigt, men bestyrelsen besluttede at acceptere samarbejdsaftalen, da den ikke forpligter os på noget konkret her og nu, men kan være god at have i baghånden, hvis vi på et senere tidspunkt skal opslå en missionærstilling.

Kommunikation og information
Anne Sofie Bitsch havde som led i sit arbejde med en ny kommunikationsstrategi udarbejdet et oplæg til bestyrelsen. Bestyrelsen bakkede op om intentionen om at styrke den netbaserede kommunikation på bekostning af den trykte kommunikation. Bestyrelsen ser frem til at se det endelige strategioplæg på mødet i april. Man vil gerne til mødet have et overblik over alle de henvendelser, som man som MA-medlem modtager årligt. Ligeledes opfordrer man til at tænke de frivillige ind i strategien så meget som muligt i forhold til for eksempel tekstproduktion og informationsrejser.

Indførelsen af medlemskab har krævet en procedure for, hvordan vi håndterer medlemmer i Mission Afrika. Sekretariatets oplæg blev godkendt uden ændringer.


Mission Afrika Genbrug
Torben Hesselbjerg gav en status på, hvordan det går med genbrugsstrategien 2015-2017. Der var stor tilfredshed i bestyrelsen med udviklingen i genbrugsarbejdet og glæde over, at der påtænkes åbning af ny butik i Grenå i foråret.

Torben orienterede også om status på deling af genbrugsbutikker mellem Mission Afrika og Danmission. I det store hele er processen gået fint. Der er et enkelt hængeparti med at få enderne til at mødes i forhold til butikken i Struer, men Torben forventer, at der også her vil blive fundet en god løsning.


Økonomi

Torben delte de foreløbige regnskabstal for 2015. Lige nu ser det ud til, at vi kommer ud af året med et overskud i omegnen af 1,1 millioner kroner. Det er glædeligt og et bedre resultat end forventet. Årsagen er primært større arveindtægt og momskompensation i december.

Aflønningsprincipper for missionærer blev drøftet. I lyset af, at vi har så få missionærer udsendt i øjeblikket, blev det besluttet ikke at lave radikale omlægninger af vores politik. Det har blandt andet være drøftet om en landevis indeksering af missionærlønninger skulle indføres, men det blev droppet. I stedet er der åbnet op for, at der kan foretages individuelle lønforhandlinger, hvis missionærer oplever en markant forandring af prisniveauet i deres arbejdsland. I forhold til pension blev det besluttet, at Mission Afrika med virkning fra den 1. januar 2016 skal betale pension af bruttolønnen og ikke som det er praksis nu kun af nettolønnen (den såkaldte ”skattefri” løn). Derudover er der nogle små justeringer af EU-missionærers ansættelsesvilkår (bolig på Cypern og ophold i Danmark). Alle ændringer vil blive indføjet i medarbejderhåndbogen, der meget snart udkommer i en opdateret version. Bestyrelsen besluttede, at de ændringer, der måtte have negativ økonomisk betydning for missionærer ikke skal påvirke nuværende missionærer, heller ikke i tilfælde af en kontraktforlængelse.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)