fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 12. september 2014

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen afholdt ordinært bestyrelsesmøde den 12. september på Mission Afrikas kontor i Højbjerg.

 

Samtale med Mette og Alex Bjergbæk Klausen

Der blev først afholdt samtale med Mette og Alex Bjergbæk Klausen, der er i gang med en foredragsturné i Danmark. De orienterede om arbejdet i Sierra Leone, hvor undervisningen af læglæsere har været i fokus. Indtil videre er 23 læglæsere blevet uddannet og ordineret, og flere er på vej. Derudover har de afholdt en retræte for de 19 præster, der lige nu er i stiftets 55 menigheder. Birgitte og Niels Henrik Arendt bidrog til retræten, og det gik rigtig godt. Det var første gang, at alle stiftets præster var samlet til en fælles retræte.

Endelig har Mette og Alex engageret sig i oplysningsarbejdet omkring ebola-epidemien og har bl.a. været rundt i mange af stiftets landsbyer og kirker for at fortælle om, hvordan man beskytter sig mod sygdommen. Stiftet tager situationen meget seriøst og har nu indarbejdet ebola-oplysning i flere forskellige afdelinger og aktiviteter.

Bestyrelsen spurgte ind til arbejdets udbytte og fremtidsperspektiver. Mette og Alex mente, at arbejdet flytter rigtig meget. Mennesker er blevet set og har modtaget undervisning, der har givet dem kompetencer, som kan være med til at gøre menighederne levedygtige. Og så handler det om at etablere nogle strukturer og rammer, som kan sikre langsigtet modning og vækst, bl.a. videre uddannelse af menighedsledere og stiftsdage for præster.

Afslutningsvis opfordrede Mette og Alex bestyrelsen til at prioritere arbejdet i Sierra Leone. Det er en kirke, der har brug for både moralsk og økonomisk støtte, og budgetnedskæringer vil komme til at gøre ondt på kirken. Mette og Alex har billetter tilbage til Sierra Leone primo januar, men grundet ebola-situationen er det endnu meget usikkert, hvornår det kan lade sig gøre at rejse tilbage.

 

Samtale med Anna og Thomas B. Lindbock

Bestyrelsen afholdt fratrædelsessamtale med Anna og Thomas B. Lindbock, der netop har fratrådt deres stilling. Bestyrelsen fik anledning til at takke Anna og Thomas for deres indsats og drøfte deres oplevelser i arbejdet på SAT-7.

 

Mission Afrikas internationale engagement

Kristian Skovmose og Peter Fischer-Nielsen præsenterede et oplæg til drøftelse af Mission Afrikas fremtidige internationale engagement. Det foreslås, at Mission Afrikas seks overordnede mål koncentreres om: 1) evangelisation, herunder moderne evangelisation, hvor fx ny IT inddrages; 2) kirkeledelse, herunder teologisk og administrativ opbygning og 3) diakoni, evt. med snævert fokus på bestemte diakoniområder. Oplægget peger også på et fokus på temaer som innovation og støtte til små og svage kirker og organisationer. Endelig nævnes vigtigheden af, at der skal være en sammenhæng mellem arbejdet i Danmark og Afrika, således at der også skeles til fundraisings- og netværksmuligheder, når en ny strategi sættes i søen. Oplægget lægger op til en længerevarende proces med bl.a. inddragelse af medarbejdere og bagland.

Oplægget ledte til en drøftelse på bestyrelsesmødet, hvor prioritering og fokus blev nævnt som nøgleord. Bestyrelsen ønsker en længere drøftelse på et bestyrelsesmødet på baggrund af yderligere oplæg og input fra sekretariatet. Der ønskes endvidere en proces, der bl.a. skal inddrage relevante udvalg, teams og bagland.

 

Organisationsstruktur for Mission Afrikas sekretariat

Ledelsen præsenterede tre forskellige modeller for fremtidig organisation i lyset af økonomichefens afgang. Bestyrelsen støttede efter en drøftelse ledelsens forslag, der bliver en fortsættelse af den aktuelle model med et ledelsesteam bestående af generalsekretær og vicegeneralsekretær, hvor genbrug fortsætter under vicegeneralsekretærens ledelse, og hvor vi fortsat har en økonomikoordinator, der refererer til ledelsen.

 

Økonomi

  • Økonomikoordinator Kasper Pedersen præsenterede halvårsregnskabet. Gaveindtægter ligger lidt lavere end på samme tidspunkt sidste år og noget under budgetmålet. Der er dog kommet flere arvemidler ind end sidste år. Likviditeten er fortsat presset, og det blev besluttet dels at sælge værdipapirer og søge banken om en midlertidig forhøjelse af kassekreditten.

 

Ledelses- og økonomiteamet

Kristian Skovmose orienterede om udskiftning af Office 365-licens på kontoret. Sekretariatet har 1. september budt velkommen til den nye sekretær, Hanne Fornitz, og den 15. september tiltræder Pia Kruse som ny bogholder.

 

Partnerteam

Kristian Skovmose havde på forhånd udsendt orientering fra partnerteamet og oversigt over rejseaktiviteter. Der blev spurgt ind til aktuelle rejsemuligheder. Flere rejser er blevet aflyst eller udskudt. Kristian Skovmose og Carsten Bruhn-Lauritsen rejser dog efter planen til Nigeria i september, mens der er helt lukket for rejseaktivitet til Sierra Leone. Der holdes løbende sikkerhedsmøder på sekretariatet, hvor situationerne i de forskellige lande følges nøje. Bestyrelsen godkendte et tættere samarbejde med DMRU omkring projektadministration.

 

ICE’s/missionærer

Et udspil til en mere grundig og længerevarende rekrutterings- og ansættelsesproces for ICE’s blev præsenteret og drøftet. Udspillet rummer bl.a. en omfattende screeningsproces, deltagelse i et længere missionskursus og partnerbesøg. Det var holdningen, at proceduren er spændende, men måske lidt for omfattende i sin nuværende form, især hvis det drejer sig om kortere udsendelser. Sekretariatet arbejder videre på procedurerne på baggrund af bestyrelsens kommentarer.

 

Supporterteam

Peter Fischer-Nielsen orienterede om aktuelle aktiviteter i supporterteamet. I sommer fik vi etableret en ny hjemmeside for Mission Afrika, som finpudses i øjeblikket. Mission Afrikas digitale kommunikation er derfor oplagt emnet for kommende møde i kommunikationsudvalget.

Der er nu planlagt Mission Afrika Dag den 7. marts 2015, formentlig i Ikast, hvor Mogens Mogensen er hovedtaler.

En rapport om Konfirmandaktion blev præsenteret, og den viste fin fremgang i aktiviteterne. I foråret 2014 havde 4.761 konfirmander besøg af globale fortællere fra Konfirmandaktion.

Desuden blev der henvist til referat fra første møde i frivillighedsudvalget, der arbejder videre i efteråret med et oplæg til bestyrelsen.

Endelig blev en hilsen fra Afrika InTouch’s bestyrelse omdelt, hvor der ytres opbakning til fortsat samarbejde. Mie Skak Johanson fortsætter brobygningsudvalgsarbejdet sammen med Jakob Stensig Henneberg og repræsentanter fra AIT.

 

Genbrugsteam

Peter Fischer-Nielsen orienterede om situationen i genbrugsteamet. Logo-processen er ved at blive godt rullet ud i østområdet. Da budgettet er overskredet, indstilles logoprocessen for resten af 2014. Der arbejdes på at åbne en ny butik i Hobro. Smårettelser til Genbrugsudvalgets kommissorium blev godkendt.

Der afholdes en visions- og strategidag den 19. november med deltagelse af GU, genbrugsteam og ledelsen. Drøftelsen skal lede til et strategiudspil, som skal drøftes på næste års genbrugsstævner.

 

Års- og repræsentantskabsmøde

De sidste ting blev vendt inden års- og repræsentantskabsmødet den følgende dag.

 

Kommende møder

Der afholdes forretningsudvalgsmøde den 1. oktober og nyt bestyrelsesmøde den 8. november. Dog afholdes der konstituerende bestyrelsesmøde allerede den 13. september.

 

Thomas Hansen, 16. september 2014

Anne Sofie Bjørn Bitsch
Journalist