fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 16. november 2012

Nyt fra bestyrelsen den 16. november

Bestyrelsesmøde 16. november 2012 i Fredericia kl. 10-18

Bestyrelsesmedlemmer deltagende: Thomas Hansen, Henning Bech-Larsen, Jens Nielsen, Kirstine Andersen, Lilly Krarup, Hans Christian Krarup, Signe Volby og Anna Grethe Møller. Som observatør fra genbrugsudvalg deltog Poul Dinesen.

Bestyrelsesmedlemmer fraværende: Poul Erik Knudsen. (studieorlov).

Tilstede fra sekretariatet: Kristian R. Skovmose og Anders Bjørnkjær-Nielsen.

Indledning ved formand Thomas Hansen, der talte ud fra Efeserbrevet kap. 3 om, at vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Han citerede den kenyanske teologiprofessor Henry Mutua, der siger, at godt nok har den kristne tro stor udstrækning i Afrika, men den har ringe dybe. Numerisk set er væksten stor, men væksten i dybden er ringe.

Samtale med Ingelise og Regin Benner

Bestyrelsen havde en meget informativ samtale med Ingelise og Regin Benner, som snart vender tilbage til undervisningen på Theological College of Northern Nigeria. Regin Benner fortalte om teologiske temaer, som han lægger stor vægt på i sin undervisning. Det gælder temaer som sakramenterne, retfærdiggørelseslæren og det økumeniske aspekt. Flere af TEKAN- kirkerne bag TCNN arbejder på etablering af egne uddannelsesinstitutioner, hvilket udgør en vis konkurrence. Fortsat har TCNN dog et godt rygte, hvilket tiltrækker studerende. TCNN har nu kun studerende på Bachelor niveau og op til og med PHD.

Ingelise Benner fortalte om sit arbejde på kvindeskolen. Skolen har kun få elever- pt. ca. 30 lever i alt. Der arbejdes med en mere officiel anerkendelse af skolen, så eleverne kan få et formelt diplom efter endt uddannelsesforløb.  Skolepengene er steget. Der er fra LCCNs side ikke prioritering af stipendier til kvinderne.

Samtalen sluttede med at formanden på bestyrelsens vegne udtrykte stor tak for deres arbejdsindsats.

Økonomi og budget

Indtægter fra genbrug ser ud til at følge niveauet fra sidste år. Men personlige gaver fortsætter med den faldende tendens, vi har set gennem længere tid.  Det er en tendens, der ifølge bestyrelsen må arbejdes hårdt på at vende. 2012 ser pt. ud til at ende op med et underskud , som kan varierer fra 0 – 500.000 DKK.

Budgettet for 2013 blev fremlagt og vedtaget. Der regnes med samlede indtægter på 36 millioner og udgifter på en smule minder. De store tal, der nu opereres med sammenlignet med de forrige år, skyldes sammenlægningen af Mission Afrika og Mission Afrika Genbrug. I det vedtagne budget går ca. 11 millioner kroner til arbejdet i Afrika. Der er afsat midler til at der i løbet af 2013 kan ansættes en korttids- og en langtidsmissionær. Med Mette og Alex Bjergbæk Klausens flyt til Sierra Leone øges den samlede støtte til Det Anglikanske Stift i Bo, Sierra Leone. I budgettet er der fremdeles afsat flere midler til arbejdet i Cameroun og til Sat 7.

I budgettet for 2013 afsættes endvidere flere midler til en forøget indsats i fundraising, som skal være med til at vende indtægtsnedgangen i de personlige gaver.

Budgetmæssigt er der også taget højde for en kapacitetstilpasning på kontoret i Højbjerg f.eks. genbrugskoordinator, lidt flere sekretærtimer til partnerteamet.

Hvad angår genbrug, er der afsat midler til nyudvikling. Overskuddet fra genbrug forventes at ligge på nogenlunde samme niveau som i 2012 – ca. 8 millioner.

Bestyrelsesarbejdet

Herunder var der to punkter, hvoraf det første havde med vilkår for bestyrelsesarbejdet at gøre. Der blev drøftet tid og sted og form for møderne. Blandt nye ideer blev der nævnt muligheden for at bruge internetbasseret video kommunikation, hvor man så at sige vil kunne mødes over nettet for at drøfte en sag. Der blev nævnt mulighed for at afholde inspirationsdage og eventuelt ekskursioner, hvor man for eksempel kunne få indblik i, hvordan andre gør tingene.

For det andet drøftedes den situation, at to medlemmer er gået ud af bestyrelsen. Kirstine Andersen har valgt at træde ud af familiemæssige årsager. Posten skal genbesættes ved det kommende repræsentantskabsmøde, da vi i MA endnu ikke har et system med suppleanter.

Biskop i Lolland-Falster Stift Steen Skovsgaard meddelte tidligere, at han så sig nødsaget til at trække sig på grund af arbejdspres. Skovsgaard var en af de to bestyrelsesvalgte medlemmer, hvorfor bestyrelsen arbejder på at finde en afløser

Formanden udtrykte stor tak til Kirstine Andersen for hendes store og kompetente arbejde i bestyrelsen gennem 9 år.

Kommissorier for personaleudvalg og genbrugsudvalg

Kommissorier for personaleudvalg og genbrugsudvalg blev drøftet og godkendt. Det nye personaleudvalg skal være en støtte for generalsekretæren i ansættelsesmæssige forhold

Udvalgets medlemmer består af formand Thomas Hansen, næstformand Henning Bech-Larsen og generalsekretæren og kan suppleres med andre medlemmer fra bestyrelsen, hvor det skønnes nødvendigt. F.eks. i forbindelse med ansættelser.

Missionsarbejdet

Kristi Lutherske Kirke i Nigeria

Bestyrelsen drøftede samarbejdet med LCCN ud fra rapporter fra partnerkoordinator Carsten Brun Lauridsen.  Bestyrelsen udtrykker et stort ønske om, at der i løbet af 2013 gennem forhandlinger med LCCN kan laves tydeligere aftaler om samarbejdets art for de kommende år. Et besøg af formand og generalsekretær m.fl. i foråret er under planlægning.

Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

Thomas Hansen, Kristian Skovmose og Thore Eklund samt Maria Haar fra supporterteamet var for nylig på besøg hos Den Lutherske Brødekirke i Cameroun (EFLC).  Der blev orienteret fra besøget, som resulterede i en ny 5 årig handleplan mellem MA og EFLC. Som elementer kan nævnes en fortsat støtte til kirkens evangeliserende arbejde. I forbindelse med dette skal der laves forundersøgelser af mulighederne i Chad, hvor EFLC allerede bidrager med evangelister og en præst. Et andet vigtigt område, som der skal ses nærmere på er by- mission. Behovet er meget stort både i forhold til evangelisering og i forhold til sociale tiltag, der kan skabe leveveje for mange unge arbejdsløse. Der er en strøm af unge mennesker fra nord til de store byer mod syd, men der ingen arbejde at få.

MA vil fortsat bidrage til fulanimissionen bl.a. gennem besøg af Kirsten Højgaard med kurser for radio- og fulanievangelister.

MA vil også fortsat bidrage til opbygningen af administrationen men nu også på lokalt plan.  Endelig blev det drøftet, om vi fra Danmark kunne være med til at støtte kirkebyggeri.  Dette skal dog gennemtænkes nærmere.

MA og EFLC vil fortsat arbejde sammen om udveksling i form af volontører og 50 + er og som en del af volontørprojektet vil der fortsat blive satset på gadebørns arbejdet i Garua.

Der blev fra EFLC side udtrykt stort ønske om en videreførelse af landsbyudviklingsprojektet PACOVIPE, hvor første fase var en stor succes.

Bestyrelsen godkendte handleplanen som grundlag for et videre samarbejde.

Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika (EELRCA)

Partnerkoordinator Thore Eklund, generalsekretær Kristian R. Skovmose og supporterkoordinator Maria Haahr deltog i forlængelse af møderne i Cameroun i et multilateralt partnerskabsmøde hos EELRCA. Der var deltagelse fra partnere til kirken fra Amerika, Tyskland og Frankrig. Desuden deltog en del missionærer.

En særlig økonomisk indsatsgruppe samt en revisionsrapport har afsløret store uregelmæssigheder på kirkens hovedkontor. På mødet blev nedsat en særlig lokal krisekomite som støttes af en indsatsgruppe med repræsentanter fra partnerne.

Bestyrelsen godkendte en indstilling fra sekretariatet, som giver generalsekretær og partnerkoordinator fuldmagt til at sikre, at Mission Afrikas støtte når frem til de aftalte projekter, og at kapaciteten omkring administration og økonomistyring øges.

Heksebørn

Problematikken omkring heksebørnene var igen på dagsordenen, da der har været henvendelser med beklagelse over ændringen i projektet. Bestyrelsen vil ved næste bestyrelsesmøde drøfte sagen yderligere og inddrage bemærkninger fra partnere i Afrika, missionærer og sekretariatet.

Dialog samarbejde

Bestyrelsen har modtage en anmodning fra en initiativgruppe om sammen med Danmission og lokale menigheder i Århus at være med i et dialogarbejde mellem kristne og muslimer i Århus. Det handler om at følge op på KIVIKs gamle arbejde i Århus Vest. Initiativgruppen har med støtte fra Trankebarfondet til missionsarbejde i Danmark allerede afholdt 5 dialogmøder i samarbejde med 4 sogne i Århus Vestre provsti og dertil en heldagskonference på Århus Universitet med besøg fra PROCMURA og Mission Afrikas dialogpartnere i Sierra Leone.

Initiativgruppen foreslår at arbejdet placeres i tilknytning til Bazar Vest, hvor Danmission allerede har en genbrugsbutik.

Bestyrelsen er positiv, men der skal ske en afklaring af et klart lokalt ejerskab fra sognene i området, før der kan gives endeligt tilsagn om støtte.

 

Thomas Hansen