fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 28. september 2012

Nyt fra bestyrelsen 28. september 2012

Bestyrelsesmøde 28. september 2012 i Korsør kl. 10 – 18

Bestyrelsesmedlemmer deltagende: Thomas Hansen, Henning Bech-Larsen, Jens Nielsen, Kirstine Andersen (indtil kl. 15), Lilly Krarup, Hans Christian Krarup, Signe Volby (fra kl. 15.30) og Anna Grethe Møller (referent)

Bestyrelsesmedlemmer fraværende: Poul Erik Knudsen (studieorlov, er i Hongkong), Steen Skovsgaard (som har meldt sig ud af bestyrelsen)

Tilstede fra sekretariatet: Kristian R. Skovmose (fraværende 13.30 – 15.30 grundet deltagelse i Stiftskonference i Slagelse).


Indledning v. Hans Christian Krarup

Samtale med missionærer:

Der var oprindeligt planlagt samtale med Ingelise og Regin Benner, men af praktiske hensyn blev dette udsat til næste bestyrelsesmøde i november 2012.

Temadrøftelser:

Bestyrelsen havde en længere snak omkring temadrøftelser og vigtigheden af, at dette prioriteres højt det næste år i bestyrelsen. Det blev besluttet i prioriteret rækkefølge, at drøfte følgende;

 1. Frivillige, netværk og med større fokus på implementering i mere strategisk brug af møderejser i forhold til både nye netværk og eksisterende grupper og netværk.
 2. Handleplaner, strategier, kompetence og projekter. Sidstnævnte især med fokus på projektforståelse i forhold til diakonalt arbejde.
 3. Folkekirkelig identitet, herunder internationalisering
 4. Vedtægter, da der bl.a. til repræsentantskabet kom flere forslag om ændringer.
 5. Kommunikation til frivillige og netværk, herunder også regnskabsaflæggelse
 6. SAT 7/kristen-muslimske relationer

Målsætninger for det næste år:

For at tydeliggøre arbejdet i Mission Afrikas bestyrelse blev det besluttet , at der  i bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med sekretariatet skal være fokus på følgende målsætninger i uprioriteret rækkefølge:

 • Vækst i personlige gaver gennem øget engagement
 • At genbrug integreres i Mission Afrika, hvor dette tænkes med i alle former for samarbejde.
 • At baglandet høres. Dette skal forsøges identificeret gennem brug af SMART modellen (måde at måle selv ikke målelige aktiviteter med, for at sikre at det også opleves i baglandet, at dette høres).
 • At have drøftelser med interesserede fra baglandet; tidligere missionærer, volontører, interessegrupper, tidligere ansatte, m.fl. Dette tænkes organiseret gennem ”baglandskonvent”, hvilket forventes at have islæt fra tidligere ”Vejen konvent”, hvor en frivillig arbejdsgruppe arbejder for at få dette etableret.
 • At have to missionærpositioner defineret og opslået
 • At have samarbejdsaftaler, heriblandt kommunikationsaftaler, og handleplaner identificeret og forhandlet med partnere i Syd.

Økonomi:

Aktuel status blev gennemgået. Der er ikke sket væsentlige ændringer i økonomien siden sidste bestyrelsesmøde d. 14. september 2012. Der er dog fortsat grund til at følge indtægterne nøje.

Budgettet for 2013 er allerede under udarbejdelse. Den forventede momsrefusion ønskes brugt til at finansiere de ønskede missionærpositioner, der er sat som mål for det næste år. I udarbejdelsen af budgettet arbejdes der ud fra at få balance i indtægter og udgifter.

Ledelses- og økonomi team:

Generalsekretæren kom med en kort orientering omkring teamet, hvor der aktuelt er hjælp fra Leonhart Fundraising til registrering af indtægter og udsendelser af takkebreve. Det giver aktuelt et økonomisk mindre merforbrug i dette team, men giver ugentligt et mere stabilt overblik over indtægter.

Partnerteam:

Landekoordinator Carsten er aktuelt i Nigeria, hvor der oprindeligt var planlagt et netværksmøde med LCCN og ELCA. Dette møde har kort før afrejse imidlertid ændret karakter, da ærkebiskoppen i LCCN ikke er i landet, men er arrangør af pilgrimsrejse til Jerusalem, hvor han er udpeget af landets præsident til at udføre dette hverv.

Aktuelt er der en revisionsrapport under udarbejdelse i Den Evangelisk Lutherske Kirke i Den Centralafrikanske Republik, da der har vist sig uregelmæssigheder i kirkens administration. Nogle projekter har fået udbetalt mere end budgettet tillod, hvor andre har fået mindre. Mission Afrikas projekter er dog kun i meget lille omfang berørt af dette. Bestyrelsen besluttede, at bemyndige sekretariatet til at træffe nødvendige beslutninger omkring håndteringen af fremtidige udbetalinger til de af Mission Afrika støttede projekter, så der ikke opstår misbrug. Indefrysning af udbetaling kan blive en konsekvens heraf.

Supporterteam:

Gennem årene er det blevet tydeligere og tydelige, at forskellige grupper og enkeltpersoner ønsker at støtte økonomisk gennem projekter og særprojekter. Dette giver en udfordring for også at sikre støtte til både Mission Afrikas samlede budget og projekter, som ikke har samme appel for indsamling som f.eks. gadebørn. Bestyrelsen besluttede derfor at tage denne debat på et som tidligere nævnt ”baglandskonvent”, for at diskutere principperne for netop fundraising, småprojekter og særprojekter.

Bestyrelsen havde en længere debat omkring konceptet ”heksebørn” på baggrund af debatten på repræsentantskabet 2012. Bestyrelsen er grundlæggende enige i, at hvis dette begreb ”heksebørn” er med til at fastholde en negativ forståelse af gadebørn og evt.  stigmatisering grundet dette, er det meget uheldigt at bruge dette ord. Samtidig med er der også er forståelse af, at de er børn og unge i Nigeria, som opsøger det okkulte, hvor de som følge heraf, kan være besatte af onde ånder. At børn som følge af denne virkelighed er udsatte, var der bred enighed om i bestyrelsen, hvorfor det blev besluttet, at nedlægge ”heksebørn”-konceptet og skille sig af med materialer som er lavet til dette formål, og bad sekretariatet om, at udarbejde en redefinering af projektet med fokus på udsatte børn.

Samarbejdsaftalen med Afrika InTouch har før sommeren 2012 været til genforhandling. Der ligger nu et forslag om en hovedaftale, som er opsigelig fra begge parters vedkommende med et års varsel, der ikke skal genforhandles. Ud over denne aftale er der forslag til en driftsaftale som genforhandles hvert 3. år, hvor det konkretiseres, hvilke ressourcer hver aftaleindehaver bidrager med i forhold til samarbejdet i hovedaftalen. Bestyrelsen besluttede at godkende princippet i opdeling af hovedaftale og driftsaftale. Endvidere blev det besluttet, at sekretariat skal arbejde videre med Afrika InTouch omkring konkretiseringen af driftsaftalerne for at sikre, at Mission Afrika også i fremtiden får løst opgaverne økonomisk tilfredsstillende.

100 års jubilæum LCCN 2013.

På repræsentantskabsmødet 2012 blev der præsenteret program for studietur og rejse til LCCN i forbindelse med LCCN’s 100 års jubilæum i 2013. Sekretariatet arbejder videre med projektet og fremviser evt. ændringer for bestyrelsen.

Genbrugsteam:

Der var ingen nye referater fra dette team siden sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bad de to bestyrelsesmedlemmer i udvalget om ved først kommende lejlighed at få udvalget til at udpege en person til deltagelse i bestyrelsesmøder med taleret.

Evaluering af repræsentantskabsmødet 2012.

Bestyrelsen var meget positiv for den store deltagelse i repræsentantskabsmødet, samt den store deltagelse i debatterne. Bestyrelsen har taget dette som udtryk for et stærkt engagement i repræsentantskabet. Bestyrelsen tog endvidere til efterretning, at flere i repræsentantskabet ytrede sig om manglende kommunikation mellem bagland og bestyrelse, og vil arbejde aktivt for at forbedre dette fremover.

Endvidere er det i bestyrelsen oplevet positivt, at repræsentantskabet varede en hel dag, om end det ikke var kommunikeret tilstrækkeligt til deltagere.  Det vil i fremtiden tilstræbes at repræsentantskabet varer en hel dag og afholdes på Diakonhøjskolen i Århus, da denne giver både gode fysiske rammer og økonomisk også er bedre end ved lokaliteter rundt i landet.

Det blev også noteret at tidsstyringen denne dag ikke var acceptabel; hverken under gudstjenesten eller Mission Afrika repræsentantskabet. Bestyrelsen vil fremover forsøge at undgå dette ved bl.a. at have en ordstyrer med større kendskab til Mission Afrika og opfordringen til sekretariatet om at have større fokus på detailplanlægningen af kommende repræsentantskaber.

Bestyrelsen konkluderede på baggrund af tilbagemeldingerne under repræsentantskabet, at der fremover skal arbejdes med særligt fokus på fuldt at integrere Mission Afrika Genbrug. Derud over foreslog bestyrelsen bl.a. workshops for særligt genbrugsinteresserede, fokus på projekter som genbrugsbutikker støtter.

Bestyrelsen ønsker endvidere i fremtiden, at det fremover vil være muligt for repræsentantskabet via hjemmesiden at rekvirere materiale, f.eks. regnskab med eller uden alle detaljer, så det er muligt for deltagere at forberede sig inden repræsentantskabet. Der vil også kunne være andet materiale, som bestyrelsen til repræsentantskabet ønsker deltagelse i, som ville kunne rekvireres inden mødet via hjemmesiden.

Gudstjenesten ønskes bevaret som et centralt element, hvor bl.a. forbøn skal prioriteres og bl.a. sangvalg give deltagerne mulighed for aktiv deltagelse.

Fremover prioriteres også at der er nyt fra missionsmarken enten ved hjemmeværende missionærer eller andre interessegrupper som f.eks. landegrupper.

Konstituering:

Der har tidligere været diskuteret om der skulle være et 4. medlem af FU, men bestyrelsen besluttede at dette udgjorde en risiko for, at FU blev for stor en del af den samlede bestyrelsen og at vigtige beslutningsprocesser risikerede at ligge i FU i stedet for bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at FU dog til enhver tid kan indkalde relevante bestyrelsesmedlemmer ad hoc som behovet måtte tilskrive det.

 • Forretningsudvalg:
  Thomas Hansen (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand) og Jens Nielsen (3. medlem af FU)
 • Personaleudvalg:
  Tidligere har FU sammen med generalsekretæren udgjort ansættelsesudvalget i Mission Afrika. For at kunne gøre brug af fagligt relevante personer i bestyrelsen til alle typer ansættelser eller evaluering af ansættelser besluttede bestyrelsen, at der fremover udover generalsekretær vil være deltagelse af formand og næstformand samt en til flere medlemmer af bestyrelsen afhængig af den opslåede stillings karakter eller evaluering af en ansættelse. FU skal udarbejde et kommissorium og fremlægge bestyrelsen dette snarligt.
 • Genbrugsudvalg:
  Fra bestyrelen deltager Jens Nielsen og Signe Voldby. Udvalget bedes konstituere sig med formand og næstformand ved førstkommende møde.
 • Supporterteamudvalg:
  Bestyrelsen har tidligere besluttet, at supporterteamet udvider samarbejdet med bagland og interessepersoner med særlige kompetencer indenfor kommunikation, netværk og fundraising. Der er udarbejdet et kommissorium til dette samarbejde.  Fra bestyrelsen deltager Anna Grethe Møller (formand for udvalget), som kontakter relevante interessepersoner i baglandet for at deltage i dette samarbejde. Udvalget er endnu ikke nedsat, hvorfor medlemmer fra baglandet ikke kendes ved navns nævnelse endnu.
 • Kandidatudvalg:
  Fra bestyrelsen; Signe Voldby og Hans Christian Krarup
  Fra repræsentantskabet (valgt under repræsentantskab 2012); Mogens Mogensen og Poul Winther.
 • Repræsentantskabsudvalg:
  Fra bestyrelsen: Lilly Krarup og Poul Erik Knudsen (in absentia foreslået af bestyrelsen)
  Endvidere ønskes en repræsentant fra Mission Afrika Genbrug, som genbrugsudvalget udpeger, samt en repræsentant fra Afrika Intouch.
 • Vedtægtsudvalg:
  Da der bl.a. ved repræsentantskabet 2012 fremkom ønsker til vedtægtsændringer, nedsatte bestyrelsen dette udvalg som indtil videre udgøres af FU.
 • Historieudvalget:
  Siden repræsentantskabet 2011, har der været et historieudvalg sammensat af Lilly Krarup fra bestyrelsen, generalsekretær og Vagn Ove Høgild. Senest er udvalget efter accept fra bestyrelsen udvidet med Kaj Moslev.
  Historieudvalget har til opgave, at skabe overblik over arkivalier og udgivelser, evt. samle materiale til en jubilæumsgave til LCCN i forbindelse med 100 års jubilæet i 2013. Udvalget kommer endvidere med forslag til handleplan, medlemmer og budget.
 • ”Baglandskonvent”:
  Fra bestyrelsen deltager som formand Henning Bech-Larsen, som sammen med personer fra baglandet/forskellige Mission Afrika netværk kommer med oplæg til dette tiltag.

Bestyrelses- eller sekretariatsdeltagelse i repræsentationer i andre organisationer:

 • Dansk Missions Råd: Poul Erik Knudsen er valgt bestyrelsesmedlem i DMR, endvidere deltager fra bestyrelsen Lilly Krarup og Thomas Hansen
 • Dansk Missions Råds Udviklingsafdeling: fra bestyrelsen Lilly Krarup. Fra sekretariat Carsten Bruun Lauritsen.
 • Folkekirkens Mission: Generalsekretær Kristian Skovmose deltager som valgt medlem af deltagende organisationer.
 • Afrika InTouch: fra bestyrelsen Anna Grethe Møller
 • FKOF (Folkekirkens indsamlingsliste): fra sekretariat Kristian Skovmose
 • Danske Kirkedage: fra bestyrelsen Lilly Krarup
 • Økomenisk forum; fra bestyrelsen Lilly Krarup
 • SAT-7: fra bestyrelsen er Henning Bech-Larsen valgt bestyrelsesmedlem i den europæiske bestyrelse for SAT-7

Rejser med bestyrelsesdeltagelse i 2012-2014:

 • Oktober 2012:
 • Brødrekirken i Cameroun med bilateralt partnerskabsmøde med aftale og handleplan; Thomas Hansen
 • Forår 2013:
 • Mali; repræsentantskabsmøde og forhandling af handleplan for MFLM (missionsselskab i Mali i samarbejde mellem Brødrekirken i Cameroun og Mission Afrika): Jens Nielsen
 • SAT-7; Kristian Skovmose deltager fra sekretariatet. Bestyrelsesrepræsentation ikke endeligt fastlagt
 • Efterår 2013:
 • LCCN 100 års jubilæumsfejring: Lilly Krarup, Thomas Hansen og evt. Signe Voldby
 • Møde med LCCN, forberedelse af partnerskabsmøde som forventes afholdt i 2014; Thomas Hansen og Lilly Krarup
 • 2014:
 • Den Centralafrikanske Republik: bilateralt partnerskabsmøde med aftale- og handleplan. Dette udskudt fra 2013 til 2014, hvor der vælges ny kirkepræsident i foråret 2014. Deltagelse fra bestyrelsen ikke afklaret.

Kongevalgt bestyrelsesmedlem:

Steen Skovsgård har meddelt bestyrelsen at han holder i Mission Afrikas bestyrelse. Steen Skovsgaard har siddet i bestyrelsen i de 2 år en kongevalgt periode varer jf. Mission Afrikas vedtægter.
Bestyrelsen arbejder indtil næste bestyrelsesmøde med at finde et nyt kongevalgt medlem til bestyrelsen.

Kommende bestyrelsesmøder:

16. november 2012 i Fredericia, 8. marts 2013 – sted ikke besluttet, 30. – 31. maj 2013; medarbejder og bestyrelsesmøde i Århus, 13. september 2013 forud for repræsentantskabsmødet.