fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen 30. maj 2013

Nyt fra bestyrelsen maj 2013

Nyansættelse

Bestyrelsen ansatte Anna Bjørnsdatter Lindbock  til at afløse Mette Schmidt i hendes arbejde i Sat 7. Mette og Axel Schmidt er for nylig vendt tilbage til Danmark. Axel for at nyde sit otium, mens Mette har fået ansættelse på Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Vi forventer at Anna og hendes mand Thomas kan udsendes til Cypern med hjemsted i Nicosia i efteråret, hvorefter Anna kan starte sit arbejde.

Sikkerhedssituationen i Nigeria og jubilæumsfejring.

Iflg. velunderrettede kilder er sikkerhedssituationen i Nigeria fortsat ikke god. Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til at aflyse studierejsen, som skulle have været afviklet i forbindelse med 100 års jubilæet for LCCN. Bestyrelsen påregner at to fra bestyrelsen og to fra sekretariatet vil kunne deltage i festlighederne den 5. og 6. oktober deriblandt formand og generalsekretær.

Ny samarbejdsaftale med Afrika InTouch

Bestyrelsen godkendte en ny samarbejdsaftale med Afrika in Touch som består i en hovedaftale og en driftsaftale. Fælles for MA og AIT er målet om at øge engagement og kærlighed til kirkens internationale mission. AIT varetager således stadig MA’s interesser i forhold til børn og unge op til 30 år. Konkret varetager AIT udvekslings aktiviteter så som konfirmandaktion, efterskolerejser, volontører og skal være med til at synliggøre MA i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Danmark. Omvendt skal MA bestræbe, at der skabes rammer for unges videre engagement i MA.

Regnskab for 2012

Det reviderede regnskab for 2012 blev godkendt. Resultatet er et underskud på 393 tusind kroner. Både regnskabet og revisonsprotokollen gøres tilgængelig på hjemmesiden.

Centralafrika

Den Evangelisk Lutherske Kirke har problemer med administration, projekt- og økonomistyring. Bestyrelsen bemyndiger fortsat sekretariatet til sammen med de øvrige samarbejdspartnere til kirken at træffe passende forholdsregler, så Mission Afrikas projektstøtte når de rette steder hen. Bestyrelsen er positiv over for den mulighed at penge, der er budgetført til kirken vil kunne bruges til evt. nødhjælpsstøtte i landet.

Baglandskonvent

Det afholdte baglandskonvent blev drøftet. En af konklusionerne er, at dette projekt skal fortsætte måske under et bedre navn. Til næste bestyrelsesmøde skal der fra sekretariatet ligge forslag om dato for næste møde.  Senere nedsættes et arbejdsudvalg, der skal planlægge dagen. Der planlægges desuden en frivilligdag, som der også er behov for.

Repræsentantskabsmøde den 13. september

Det nedsatte udvalg fremlagde plan for det kommende repræsentantskabsmøde i  september. Udvalgets forslag blev med få rettelser vedtaget.  Der er nu opstillet 4 kandidater til valg til bestyrelsen nemlig: Thomas Hansen, som genopstiller, Arndt Jessen Hansen, Axel Schmidt, Per Haahr.

Mission Afrika Genbrug

Bestyrelsens repræsentanter i Genbrugsudvalget orienterede om genbrugsarbejdet. Genbrug er en stor og vigtig del af Mission Afrika og støtter både i det daglige arbejde og med det skabte overskud op om visionen. Af hensyn til den stramme likviditet opfordres butikkerne til løbende at overfører overskud til Mission Afrika. Genbrugsteamet orienterer butikskassererne herom. Område Syd har afviklet valg til Genbrugsudvalget og Ib Olsen fra Middelfart Genbrug er valgt.

Ændring af Mission Afrikas love

Forretningsudvalget fremlagde et forslag til ændringer til Mission Afrikas love. Forslaget blev drøftet og tilrettet og vil i henhold til regler for vedtægtsændringer blive fremlagt til vedtagelse på repræsentantskabsmødet. Et af punkterne i forslaget går ud på, at der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Et andet punkt er, at bestyrelsen udvides til 11 medlemmer, idet der blandt repræsentanterne fra baglandet i Mission Afrikas genbrugsudvalg vælges et medlem.  Forslaget om at fjerne reglen om, at en kandidat ikke må være fyldt 70 år ved opstilling til bestyrelsen blev drøftet, men der var ikke flertal for dette synspunkt i bestyrelsen, hvorfor det ikke indgår i det forslag bestyrelsen fremlægger.

Møde mellem bestyrelse og medarbejdere den 31. maj i Højbjerg

Fredag den 31. maj afholdtes den årlige dag mellem bestyrelse og medarbejdere. Til dagen var inviteret leder af Folkekirkens Mission Birger Nygaard til at hjælpe os i en samtale om frivillighed og partnerskaber. Et af udsagnene, der kom på bordet var, at Mission Afrika blev skabt i en verden, som ikke er mere. Ja, det bliver aldrig, som det var for blot 20 år siden. Men hvordan skal Mission Afrika så være og hvad skal vi være til for?  En af de store udfordringer for moderne missionsselskaber inklusiv Mission Afrika er at forene udepartnernes ønsker og behov med et moderne baglands ønske om ikke blot at være donorer, men også være aktører, hvor der bliver lagt vægt på relationer, indflydelse og oplevelse. Birger Nygaard talte om skiftet fra gamle venner og kredse til genbrugsvenner, skiftet fra missionsbureaukrati til missionsdemokrati, skiftet fra det foreningsorienterede til det kirkeorienterede bagland.

Hvordan kan vi da som missionsselskab forene ønskerne hos vore partnere i syd med ønskerne hos vore hjemmelige lokale partnere og støtter? Undervejs i diskussionen blev rejst spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe en stærk forbindelse mellem frivillighed og faglighed?  Et forslag, der kom på bordet, var tanken om projektgrupper. “Drop landegruppetanken og lad os koncentrere os om at udvikle projektgruppetanken”, blev der sagt. Det var en spændende dag med en frugtbar samtale, som langt fra er færdig.