fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt fra bestyrelsen den 21. februar 2015

Mission Afrika er nu registreret hos SKAT som almen velgørende organisation. De nuværende love skal dog tilrettes, sådan at Mission Afrika fortsat kan blive godkendt som fradragsberettiget organisation med alle de rettigheder, det giver. Derfor vil bestyrelsen indstille til repræsentantskabsmødet, at Mission Afrikas love kommer til at operere med kontingentbetalende medlemmer. Medlemskab af organisationen adskilles dermed fra givertjenesten, og medlemskontingent alene giver tale- og stemmeret på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen fortsatte sin drøftelsen af den fremtidige internationale strategi. Ved dette møde blev fokusområderne for strategien drøftet. Bestyrelsen ønsker, at de seks fokusmål, som visionen indeholder, i den kommende internationale strategi sammenfattes i tre punkter, nemlig:

  • Evangelisation og forkyndelse.
  • Styrkelse af lederskab hos partnerne – herunder lederskab generelt og teologisk styrkelse.
  • Forbedrede levevilkår. Her er strategien at gå efter en bred indsats på området, som dog skal tilpasses økonomiske ressourcer, frivillige og partnere. Desuden skal Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling tænkes med, når målene på dette område skal formuleres.

Sekretariatet og formanden arbejder videre med strategien. Drøftelsen vedrørende Mission Afrikas internationale strategi fortsætter på Mission Afrika Dag samt ved kommende bestyrelsesmøder.

Partnerkoordinator Thore Eklund deltog i bestyrelsesmødet og gav en beskrivelse af situationen i Den Centralafrikanske Republik og Mission Afrikas relation til Den Evangelisk Lutherske Kirke (EELRCA). Bestyrelsen vedtog, at Mission Afrika her og nu skal fokusere på aktiviteterne i Bohong.

Generalsekretær Kristian R. Skovmose orienterede om drøftelser med LCCN i januar og om den videre planlægning af partnerskabskonsultationen, som afholdes i juni 2015 i Abuja.

Partnerkoordinator Arngeir Langås orienterede om arbejdet med kristen-muslimske relationer og især om sit ph.d. studieprojektet ved Missionshøjskolen i Stavanger, Norge. Bestyrelsen satte pris på orienteringen og lagde i sine kommentarer vægt på, at der bør være stor åbenhed og synlighed omkring Arngeir Langås’ arbejde og studie.

Bestyrelsen drøftede frivillighedskulturen i Mission Afrika. Fremover ønsker bestyrelsen, at Mission Afrika udvikles til en organisation, der fungerer som netværksfacilitator. Det betyder, at Mission Afrika skal være endnu mere åben for at engagere frivillige og oprette projektgrupper. Frivillighedsudvalget udarbejder en strategi for den fremtidige organisations- og arbejdsform. Oplægget skal fremlægges på bestyrelsesmødet i september.

Genbrugsudvalget har udarbejdet en ny strategi for Mission Afrika Genbrug. Her sættes der fokus på videreudvikling af genbrugsarbejdet. Strategien indeholder tre overordnede mål, som skal være ledende for Mission Afrikas genbrugsarbejde i årene 2015-2017:

  • Ønsket om at øge indtægterne fra genbrugsarbejdet og dermed sikre flere midler til Mission Afrikas formålsarbejde. Herunder åbning af nye butikker og forbedret synlighed.
  • Ønsket om at øge kendskabet til Mission Afrikas danske og internationale arbejde i butikkerne hos såvel medarbejdere som kunder.
  • Ønsket om at sikre, at det er attraktivt at være frivillig butiksmedarbejder i Mission Afrikas genbrugsbutikker.

Bestyrelsen godkendte, at planen implementeres, men i forhold til de økonomiske implikationer tager forretningsudvalget stilling til, hvornår det er muligt at afsætte økonomiske midler til realiseringen.

Den aktuelle økonomiske status for Mission Afrika blev gennemgået. Gaveindtægterne er totalt mindre end budgettet. Udgifterne omkring genbrug er større end forventet. Alt i alt må der forventes et betydeligt underskud. Dette kommer til at medføre nedskæringer i organisationen. Forretningsudvalget samles snarest for at drøfte økonomien og planlægge større besparelser.

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand