fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat fra åbent økonomimøde på Mission Afrikas sekretariat d. 23. juni 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet 2015 v. Torben Hesselbjerg
 4. Spørgsmål til og drøftelse af årsregnskabet 2015
 5. Ønsker til næste års økonomimøde
 6. Eventuelt

Her følger referat:

Torben Hesselbjerg bød velkommen.

Til mødet deltog 3 repræsentanter fra MA´s bagland, samt økonomi- og administrationsleder Torben Hesselbjerg fra sekretariatet.

 1. Torben Hesselbjerg blev valgt som dirigent og referent.

 2. Dagsordenen blev godkendt

 3. Årsregnskabet blev fremlagt af Torben Hesselbjerg (THE) ud fra fremsendte oversigt.

Resultatet for regnskabet 2015 blev et overskud på 1.083.354, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Resultatet passer ind i den treårsplan, som bestyrelsen har besluttet skal følges, og at vi skal være gældfrie ved udgangen af 2017.

Afvigelsen i forhold til budgettet på 971.286 blev fremlagt således:

Budgetafvigelser indtægter:

Samlet set er indtægterne steget med knap 1,3 millioner kr. Dette skyldes dels, at der i 2015 blev modtaget knap 1 millioner kroner mere end budgettet i arvemidler, og derudover har vi i 2015 modtaget 200.000 kroner mere i momskompensation, set i forhold til 2014. På Gaveindtægter ses en nedgang på ca. 100.000 kr. Der ses en fremgang på gaver givet til generelle formål og en tilbagegang på øremærkede gaver.

Budgetafvigelse udgifter:

Diakoni: Den store overskridelse, på 1,1 mio. kr., skyldes at vi i 2015 har anvendt tidligere hensatte midler. I 2015 har vi blandt andet anvendt de hensatte midler på en bus til at transportere de handicappede børn til og fra undervisningen på skolen REMI, og derudover er der anvendt midler til et sundhedsprojekt i Mor-barn-centeret SMI i Centralafrika.

Genbrug: På genbrugsudgifterne har er der været god overensstemmelsen mellem det budgetterede, på både indtægtssiden og på udgiftssiden. Afvigelsen på budgettet til genbrugsteamet, skyldes primært vi havde afsat 250.000 til etablering af en ny genbrugsbutik, men da vi ikke har kunnet finde et egnet lejemål, udskød vi denne udgift.

Partner- og netværk- og projektteam: Afvigelsen mellem budgettet og forbruget på partnerteamet skyldes en fejl i lønbudgettet, derfor ses der også en afvigelse mellem det budgetterede og det faktiske forbrug i Netværk- og projektteamet.

Afskrivninger: Årsagen til afvigelsen mellem budgettet og forbruget på afskrivningerne skyldes at vi har afskrevet på mere på vores bygningerne end budgettet. Derudover har vi i forbindelse med delingen af genbrugsbutikkerne med Danmission måttet afskrive hele værdien af en bygning, som Danmission har overtaget. Denne udgift var der ikke budgetteret med. Vi har endvidere måtte afskrive på vore debitorer og på vores deposita i butikkerne.

Finansielle udgifter: Set i forhold til sidste år har vi i 2015 haft et mindre behov for at trække på vores kassekredit, dette er årsagen til at vi i 2015 haft langt færre renteudgifter.

Danida projekter: I 2015 fået 2,03 mio. kroner i projektmidler, disse projektudgifter indgår ikke i vort regnskab.

Indekstal 5 år: Som det fremgår af talende på gaver, er vi som andre lignende organisationer udfordret på indtægtssiden. Vi har modtaget flere generelle gaver i 2015 set i forhold til 2014, men færre øremærkede gaver. Genbrug har i 2015 bidraget positivt med mere end 850.000 kroner netto set i forhold til sidste år.

 1. Der blev spurgt en del ind til genbrugsområdet. følgende emner blev omtalt:

Kommunikation: Der er vigtigt, at sekretariatet hurtigt efter sommeren får meldt ud, hvad der forventes at tages af beslutninger med MobilePay og Swipp.

Der blev på mødet opfordret til, at såfremt man som butik har en god historie og fortælle, så er man mere end velkommen til at kontakte sekretariatet.

Andet: På genbrugsområdet blev der på mødet omtalt, at vi som organisation skal være opmærksom på, at vi løbende bliver udfordret i forhold til at tiltrække frivillige, og at vi allerede nu i nogle butikker har svært ved at finde frivillige, der har en kirkelig tilknytning. Vi har brug for alle de frivillige, vi kan få, men vi blev på mødet opfordret til, at vi som organisation er meget opmærksom på dette forhold og se, om der er noget, vi aktivt kan gøre for at finde og tiltrække nye frivillige.

Der blev på mødet stillet spørgsmål til, hvorfor ordet “Mission” i det nye logo er blevet væsentlig mindre og at genbrug så fylder mindre. Jeg har lovet at undersøge årsagen til dette (THE)

I forhold til spørgsmålet om logo har det ikke været meningen at nedtone ordet ”mission”, men derimod at fremhæve ordet ”genbrug”. Det er genbrug, som vores kunder er interesserede i og skal kunne få øje på i gadebilledet. Når de kommer ind i butikken, er det så vigtigt, at de forstår, at indtægterne går til missionsarbejde, og at de har mulighed for at få mere information om det.

 1. Der kom ikke ønsker frem til næste møde, vi regner med at afholde næste års regnskabsmøde d. 22 juni.

 2. Der kom ikke noget frem under punktet eventuelt.

Se Power Point-præsentationen her:

https://missionafrika.dk/wp-content/uploads/2016/06/ma_108_2016_ma-regnskabsdag-23.6.20164.pdf