fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat fra bestyrelsesmøde 13. april 2018

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 13. april 2018

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Jens Henrik Kristiansen, Anne Theresa Thanning, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Anna Grethe Møller, Hanna Rosenlund Meilandt, Peter Fischer-Nielsen samt Torben Hesselbjerg (under punkterne om økonomi) og Bente Mikkelsen Pahus (under punkterne om Genbrug)

Til bestyrelsesmøde orienterede Generalsekretæren om aktuelt nyt fra sekretariat og Mission Afrikas (MA) arbejde.
Genbrugskonsulent Erik Haunstrup-Clemmensen blev bortvist fra Mission Afrika den 13. marts pga. uoverensstemmelse i hans økonomiafregninger. En ny konsulent rekrutteres snarest muligt. Hanne Fornitz er opsagt til 30. juni og fritstillet fra 22. marts. Tuja Stæhr Berg er ansat fra 15. april i en tidsbegrænset stilling som sekretær på 25 timer i Mission Afrika Genbrug.
Der er indgået aftale med Det Mellemkirkelige Råd, der betaler en fjerdedel af Clement Stephen Dachets løn frem til udgangen af 2019. Clement Stephen Dachets skal udføre forskellige opgaver i forhold til migrantmenigheder i Danmark. Anne Sofie Bjørn Bitsch går snart på barsel. Svend Løbner har påbegyndt arbejde som barselsvikar.

I forhold til netværk har Torben Hesselbjerg og Peter Fischer-Nielsen har været til årligt møde med advokatfirmaet Gorissen og Federspiel. De stiller fortsat 50 timers gratis advokatbistand om året til rådighed for os.
Der blev afholdt dagligstuemøde i Viborg den 8. februar. Anne Mie Skak Johanson, Peter Fischer-Nielsen og Anna Grethe Møller deltog i mødet. Et dagligstuemøde i Troldhede den 9. april blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
Peter Fischer-Nielsen deltog i premierevisningen af filmen ”De frelste” den 18. marts. Den 3. april så sekretariatet filmen sammen. Den 4. april var der opstartsmøde i Clement Stephen Dachets nye projektgruppe TReK (se tillægsbilag). Der er allerede flere forskellige projekter på vej. Et nyt møde holdes i juni.
På seneste FU-møde blev udviklingen i fundraisingarbejdet drøftet sammen med fundraiser Christina Søndergaard Møller. I 2017 havde vi i alt 2005 givere. Der er fremgang i antallet af førstegangsgivere fra 149 i 2016 til 217 i 2017. Vi har fået flere nye givere under 40 år. Ligeledes har vi oplevet en medlemsfremgang på 10,7 procent fra 2016 til 2017. En række initiativer er sat i gang i forlængelse af fundraisingstrategien. Blandt andet er en phoner-gruppe kommet godt i gang med månedlige ringeaftener. Direct Mailen har fået ny form, og frekvensen øges. Ny arvefolder og CSR-folder er udarbejdet. Der arbejdes på målrettet kontakt til nye givere og store givere. Indsatsen på fondsansøgninger er øget i 2018.

Torben Hesselbjerg orienterede efterfølgende om forventningerne til regnskabet for 2017. Regnskabets resultat er siden sidste prognose blevet forringet med cirka 300.000 kr. grundet oprydning i nogle gamle posteringer samt nogle skyldige feriepengeforpligtelser, der ikke var indregnet. Årets resultat ender nu på et underskud på 843.536 kr. Bestyrelsen bemærkede, at administrationsprocenten er steget fra 11 til 20 procent, og at beløbet, som vi overfører til partnerne, er faldet. Regnskabet og ledelsesberetningen blev efter en drøftelse godkendt. Revisionsprotokollatet blev ligeledes godkendt af bestyrelsen.
Torben Hesselbjerg orienterede endvidere om den aktuelle økonomiske situation. Det er vigtigt at følge indtægterne fra genbrug og fundraising tæt i de kommende måneder. Der er tre arvesager i gang, der formentlig vil indbringe ca. 750.000 kr. i de kommende måneder. Pt. er der et træk på kassekreditten på ca. 100.000 kr. Ved udgangen af februar lå trækket på 405.226 kr. Vi lever dermed i øjeblikket ikke op til målsætningen om ikke at bruge kassekreditten i 2018. Trækningsretten i Jyske Bank ligger lige nu på 2 millioner kr. – men den kan formentlig øges. Bestyrelsen ønsker dog, at Mission Afrika skal bringes i en situation, hvor kassekreditten ikke bruges.

Bente Mikkelsen Pahus orienterede mundtligt om udviklingen i genbrugsarbejdet. Kommunikativt arbejdes der på at fjerne sammensatte ord, der starter med genbrug (fx genbrugskonsulent, genbrugsleder etc.). Konsulenterne hedder nu udviklingskonsulenter. En ny strategiprocessen begynder lørdag den 14. april med en tænketank-dag med deltagelse af en række kompetente personer. Den 7. maj er der en strategidag med deltagelse af team og bestyrelse. Efterfølgende går Bente Mikkelsen Pahus i gang med at skrive en strategi, der vil blive præsenteret på et af de kommende bestyrelsesmøder.
Der afholdes i den kommende tid fem stævner for genbrug rundt omkring i landet. På grund af Mission Afrikas økonomi er det svært lige nu at foretage investeringer i genbrug. Bente Mikkelsen Pahus har mødtes med lederen af Røde Kors Genbrug. Det er bemærkelsesværdigt, at Røde Kors står med mange af de samme udfordringer, som vi har. Børnedrømme Aarhus kommet godt i gang med tre ugentlige åbningsdage. Der bliver en kombineret genbrugsbutik og Mission Afrika stand på SommerOase. Der vil også være tilstedeværelse på Hjallerup Bibelcamping. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med rapporten og udviklingen i Mission Afrika Genbrug.

Partnerkoordinator Hanna Rosenlund Meilandt og generalsekretær Peter Fischer-Nielsen orienterede mundtligt om udviklingen i det internationale arbejde.
EFLC – Der er partnermødet i maj, hvor der skal indsamles mere konkret information om de forskellige ønsker i den kommende handleplan. Merete Værge og Marianne Kiilerich har været udsendt til Cameroun via sundhedsprojektgruppen. De var meget tilfredse med turen, men måtte dog tage hjem før tid pga. sygdom. En rapport er netop udarbejdet, som vedlægges til kommende bestyrelsesmøde. Oplevelsesrejse 2018 har haft overvejende positiv feedback. Især mødet med mennesker og kirker har gjort positivt indtryk. Der er i evalueringerne gode forslag til forbedringer af rejsekonceptet. Vi er i dialog med EFLC og Lene Skovmark om en ny udsendelse. Hun kommer formentlig afsted i efteråret 2018. Proces omkring ny DMRU-ansøgning vedr. diapraksisaktivitet i Mora (Nordcameroun) er startet.
MFLM – Det nye DMRU-projekt i Mali er i gang, men foreløbig finansieret via egenkapital, da DMRU endnu ikke har underskrevet kontrakten. Euroshop: Der afsendes en ny container fra Danmark i slutningen af april med delvis finansiering fra HRT Textiles. Det går stadig godt med butikken. Der er blevet afholdt positivt møde med brancheforeningen Dansk Mode og Tekstil omkring projektet. Elizabeth Kodios besøg blev desværre aflyst pga. visum-udfordringer.
EELCRA – Thore Eklund har besøgt EELRCA primo april, men pga. sikkerheden er mødet afholdt i Cameroun. Et tidligere møde i Paris blev aflyst pga. sygemelding.
LCCN – Clement Dachet havde i påsken møder med bl.a. Ærkebiskop Musa Filibus. Viborg Stift har sagt ja til at genoptage venskabsrelationen mellem stiftet og LCCN. Der er inviteret til partnermøde i september 2018.
SAT-7 – Clement Dachet, Peter Fischer-Nielsen og Henning Bech-Larsen deltager i netværksmødet i april, der finder sted I Tyrkiet. Proces omkring DMRU-ansøgning er startet. Der planlægges oplevelsesrejse til Cypern i uge 41.
ADB – Der er fældet dom over fire personer i korruptionssagen i Sierra Leone (ADB). De er hver idømt 3 års fængsel og en bøde på 150 mio. SLL (ca. 120.000 kr.). Retssagen mod Biskop Tucker og to yderligere personer er fortsat i gang. Vi er i dialog med ADB omkring en mulig genrejsningsplan.
PROCMURA – Mission Afrika og Danmission er værter for den europæiske partnerkonference 25. til 27. januar 2019.

Peter Fischer-Nielsen orienterede om udviklingen i processen omkring etablering af et børne- og ungdomsnetværk i Mission Afrika. Bestyrelsen besluttede, at der skal investeres i børne- og ungdomsarbejdet i indeværende år. Der er sat et mål om i indeværende år at hverve 200 nye børne- og ungdomsmedlemmer og indsamle 50.000 kr. via gaver og fonde. Lykkes kampagnen vil det i alt indbringe cirka 65.000 kr. Bestyrelsen godkendte, at der bruges midler på ansættelse af en børne- og ungdomsmedarbejder på 25 procent. Derudover vil øvrige medarbejdere komme til at bruge tid på udviklingen af arbejdet. Der vil også skulle anvendes midler til evt. partnerbesøg. Bestyrelsen vurderede, at det er muligt for Mission Afrika at indgå i nye partnerskaber – også i Østafrika. Derfor ser bestyrelsen gerne, at det undersøges, om der kan etableres partnerskaber med AIT´s partnere Mushemba Foundation (Tanzania) og Kamuzinda Farm (Uganda). Dog kan der ikke tages beslutning om dette, før Afrika InTouch er opløst. Bestyrelsen ønsker i udgangspunktet ikke at arbejde videre med Hope For Children (Etiopien). Projektgruppen opfordres til at kontakte Promissio i forhold til et evt. samarbejde. Bestyrelsen ønsker ikke, at Mission Afrika skal arbejde videre med Afrika InTouch’s igangværende DMRU-projekter.

Der var en fin drøftelse om værdisætningerne på Mission Afrika Dag i marts med cirka 30 workshop-deltagere. Drøftelsen gav ikke anledning til ændringer i sætningerne. Bestyrelsen besluttede at godkende værdisætningerne i deres nuværende form. Værdisætningerne præsenteres på kommende repræsentantskabsmøde som en del af ledelsesberetningen.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)