fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat fra bestyrelsesmøde 23. maj 2019

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 23. maj 2019

Til stede: Henning Bech-Larsen, Anna Grethe Møller, Anne Theresa Thanning, Niels Iver Juul, Axel Schmidt, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Ida Jensen, Vibeke Follman, Thore Eklund samt Henrik E. Refshauge, Bente Mikkelsen Pahus (under punkterne om Genbrug), Torben Hesselbjerg (under punkterne omkring økonomi).

Der blev givet en orientering om situationen på kontoret. Nedskæringerne i bemandingen i flere afdelinger mærkes tydeligt, og det er generelt vanskeligt at overkomme arbejdsmængden. En daglig prioritering af arbejdsopgaverne er nødvendig.

Gennem de seneste uger er der afholdt 5 genbrugsstævner spredt ud over hele landet. Stemningen på møderne har været rigtig god, og vi glæder os over den fortsatte tendens til en stigning i salget i forhold til 2018 tallene. Vi har startet en sparsom renovering af MA´s bygning i Ulfborg, hvor genbrugsbutikken samt en lejlighed til privatbeboelse har hjemme. Den oprindelige lejer har sagt lejemålet op pga. sygdom, og vi leder efter en ny lejer.

Mission Afrika markerer i november 2019, at det er 35 år siden den første genbrugsbutik blev åbnet. Bestyrelsen og ledelsen glæder sig til at komme rundt i alle genbrugsbutikker i løbet af november måned, hvor man får lejlighed for at markere jubilæet og sige de mange frivillige en stor TAK for deres indsats. Indtægterne fra genbrug har de seneste 35 år udviklet sig til at blive den største indtægtskilde for Mission Afrika.

Økonomien for 2018 blev endnu bedre end oprindeligt udmeldt. En fejlkontering omkring nogle hensættelser gør, at regnskabet bliver 545.000 kr. bedre end de allerede godkendte tal. Regnskabet og ledelsesberetninger blev underskrevet af bestyrelsen, og vil blive præsenteret i slutningen af juni måned på et særligt og detaljeret offentligt regnskabsmøde, ligesom det vil blive i en mere koncentreret udgave på repræsentantskabsmødet den 14. September.

Der arbejdes i samarbejde med Mission Afrikas nye revisor på at skabe nogle værktøjer til styring af både likviditeten og økonomien, så ledelsen og bestyrelsen har det bedste overblik over økonomien. Med disse værktøjer forventer bestyrelsen, at kunne undgå flere drastiske besparelser, som vi var vidne til i 2018.

Der arbejdes på at udarbejde en samarbejdsaftale mellem LCCN og Viborg stift, hvor også Mission Afrika er en del af aftalen.

Mission Afrika førte samtale med ærkebiskop Musa Filibus fra Nigeria. Bestyrelsen glæder sig over ærkebiskoppens besøg og de muligheder, der er for at han er i kontakt med bagland og dansk kirkeliv bl.a. med deltagelse i Mission Afrika dag, besøg i Viborg Stift samt deltagelse i Himmelske dage på heden. En første drøftelse af en ny samarbejdsaftale mellem LCCN og Mission Afrika fandt sted.

Bestyrelsen måtte også tage til efterretning, at vores missionærer udstationeret ved SAT-7 Claus og Mette Swartz Andersen ikke ønsker at vende tilbage til Cypern, når deres kontrakt udløber med udgangen af august måned.

Claus og Mette inviteres til næste bestyrelsesmøde, hvor der bliver lejlighed til at evaluere ansættelsen/forløbet, og hvor bestyrelsen får mulighed for at takke dem for deres store indsats.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte, hvordan det fremtidige engagement hos SAT-7 skal se ud.

Bestyrelsen vedtog også et nyt kommissorium for historisk udvalg. Der arbejdes på at digitalisere alt historisk interessant materiale. Bestyrelsesreferater som er ældre end 20 år gøres åbne for offentligheden. De nyeste GDPR-regler vil naturligvis blive fulgt til punkt og prikke, så vi overholder lovgivningen i forhold til personfølsomme oplysninger.

Bestyrelsen vedtog på sit møde en plan for en kommende visionsproces, som implicerer involvering af baglandet, medarbejdere, partnere og andre samarbejdsparter. Processen vil foregå over det næste år, så det er klar til præsentation på repræsentantskabsmødet i 2020.

Det kommende repræsentantskabsmøde i september, blev ligeledes genstand for drøftelser. Der er ikke indkommet forslag til bestyrelseskandidater, så bestyrelsen går nu i gang med at finde personer, som er egnet og villig til at lade sig opstille.

Til repræsentantskabsmødet vil der også blive fremlagt en række forslag til ændringer i Mission Afrikas love. Temaer, som ændringerne vedrører, er: medarbejderrepræsentation, suppleantvalg, varsling af repræsentantskabsmødet samt stemmevægt for grupper med stemmeret. Ændringsforslagene udsendes sammen med dagsorden og andet materiale til alle medlemmer af Mission Afrika i god tid før repræsentantskabsmødet.

Mission Afrikas sikkerhedspolitik blev gennemgået og vedtaget af bestyrelsen. Den indeholder en opdateret redegørelse for planer i tilfælde af kritiske hændelser, som måtte opstå, hvor frivillige eller ansatte er involveret eller truet.

Sluttelig besluttede bestyrelsen, at man på sit næste møde vil drøfte, hvorvidt bestyrelsens referater fremover skal offentliggøres.

Bestyrelsen mødes næste gang fredag den 13. september i Højbjerg.