fbpx
Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Referat fra bestyrelsesmøde 23. og 24. november 2018

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 23. og 24. november 2018

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen, Axel Schmidt, Jens Henrik Kristiansen(lørdag), Anders Bjørnkjær-Nielsen, Anna Grethe Møller, Niels Iver Juul (fra fredag aften), Hanna Rosenlund Meilandt, Vibeke Follmann, samt Henrik E. Refshauge, Torben Hesselbjerg (under punkterne om økonomi), Bente Mikkelsen Pahus (under punkterne om Genbrug), Thore Eklund og Clement Dachet (under punktet om partnerarbejdet).

Bestyrelsesmødet startede med en orientering fra ledergruppen om aktuelt nyt fra sekretariatet og Mission Afrikas arbejde.
Bente Mikkelsen Pahus fremlagde herefter strategi for Mission Afrika Genbrug 2018-2020. Der skal arbejdes for flere frivillige, deling af Mission Afrikas vision og glade kunder. Her ud over vil være fokus på at integrere ”frivillige flytteteams” og unge i arbejdet, at udvikle nye indtægtskilder og på kommunikation og indflydelse i genbrugssektoren. Bestyrelsen gav sin opbakning til strategien.

For at bedre MA’s økonomi er der aktuelt lånt MA 1,4 mio. kroner af private i MA baglandet. Prognosen for 2018 viser et underskud på 1,8 mio. kroner. Der forventes et likviditetssaldo på 1,2 mio. kroner ultimo 2018.
Budget 2019 blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen efter yderligere beskæringer. Budget 2019 skal ende i overskud. Bestyrelsen besluttede at udfaser arv som en post på budgettet. I 2019 sætter arv til 500.000 kr., hvorefter budgetposten udfases. Det blev også besluttet at lave en kvalitetssikring af likviditetsbudgettet og budget ex hos organisationens nye revisor

Partnerskaber
Mali: Der er allerede en handlingsplan for partnerskabet som løber frem til 2021. Handlingsplanen indeholder en ny  afdeling af MFLM i ex Senegal og Bukina Faso. Der tænkes samarbejde med andre selskaber også i forhold til finansiering. Sikkerhed er i bedring, så der igen bliver mulighed for personel-udveksling fra DK til Mali. Der er ekstern finansiering fra Normissjon til en 7. missionærfamilie. Snart åbner Euroshop butik nr. 2. Der påtænkes også videresalg af f.eks brudekjoler fra DK i Mali. Der påtænkes at ansætte syersker, som kan bidrage ind i MAG’s nye tiltag MAG-Guld
Cameroun: Gedeprojekt afsluttes snart, men fortsættes med nyt projekt i den nordcamerounske kontekst. EFCL er interesseret i at undersøge muligheden for Euroshop i Cameroun. Præster/kathekister/evangelister uddannes til mere holistisk tilgang via 15 moduler i deres uddannelse. Kirken opfordres/udfordres til at tænke urban-mission. Der gives startstøtte til ”Kirkeblad” som købes af medlemmer, hvor der tænkes oplæring ind i bladene. Kristen-muslimske relation, der afventes reaktion på ansøgning til fredskomiteer. Det er håbet at der i 2020 kan sendes op til 8 volontører til Cameroun.
Centralafrika: Der har været udfordringer at få kirken i tale til udvikling af handleplan, derfor er handlingsplanen i høj grad udtryk for MA’s udarbejdelse af planen. Der er lagt op til udvidelse af skoleprojekt hvad angår antal af landsbyskoler samt kompetenceudvikling af ledelsesgruppen for skoleprojekt. Der er koncentreret arbejde omkring Sundhedscenteret. I 2020 kan udsendelse af korttidsudsendinge komme på tale.
Nigeria: Den gældende handlingsplan gælder frem til 2020. Under seneste besøg blev der forelagt opgaver som kunne danne grundlag for videre samarbejde. LCCN har til opgave at identificere samarbejdsområder. Der er gennemgået forslag til ny samarbejdsaftale, som aktuelt ligger hos LCCN. Samarbejdsaftalen skal danne grundlag for planlægning af videre aktiviteter. Niels Iver Juul orienterede om seneste tur, hvor LCCN strategiplan blev gennemgået sammen med kirken. I forhold til kristen-islam relationer ønsker LCCN ikke for nuværende at være medlem af PROCMURA, men selv stå for arbejdet. Kirken er meget motiveret, men har ikke kompetencen aktuelt. Ærkebiskop ønsker at projekter i kirken skal gå gennem MA og hovedkontoret. Der er perspektiver i fremtidigt samarbejde mellem stifter i DK og Nigeria, hvor MA er formidler.
Sierra Leone: I kirkeretssagen er der kommet dom, som betyder at Biskop Tucker skal træde af som biskop. Der arbejdes med en plan for besøg i landet af alle partnere.

PROCMURA: Clement Dachet orienterede om møde med PROCMURA i København 25. – 27. Clement planlægger møde til Nairobi i februar 2019, i forhold til det fremtidige samarbejde.
SAT-7: Der arbejdes med et  kommende projekt for SAT-7, hvor der ansøges om midler i DMR-U. 20/9 2019 MA er vært for SAT-7 Nordeuropæisk generalforsamling i København. Mette og Claus udsendelse forlænges. Der skal dog findes 300.000 kr. ekstra primært fra nye donorer. Der skal holdes øje med at beløbet nås i løbet af det første ½ år i 2019. Der er iværksat en kampagne for at bevare de to ansatte på Cypern.

Efter integreringen af unge fra AIT i MA er to samarbejdspartnere og projektgrupper blev udfordret på hjemsted. Det er arbejdet i forbindelse med Mushemba Foundation og Kamuzinda Farm.
Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes med forskellige modeller for samarbejdsrelationer især i forhold til volontørarbejde og nedsætter et udvalg til at arbejde med nærmere definition af modellerne.
Model 1: Det vi kender fra vores aktuelle partnerskaber med kirker i Vestafrika
Model 2: Samarbejde med en dansk organisation, som har volontøropgaver i Afrika.
Model 3: projektgruppe som står for volontøropgave i Afrika.

Af andre beslutninger skal nævnes at bestyrelsen godkendte en anti-korruptionspolitik for Mission Afrika. Denne bruges som standart for MA’s arbejde og kommunikeres ti vore partnere.

Bestyrelsen besluttede også, at historisk udvalg/ eller de som står for registrering af MA fortid bemyndiges til at skaffe finansiering til bevaring af Antons Pedersens gravsten/gravsted .

Bestyrelsen drøftede oplæg fra Generalsekretæren som sætter fokus på fundraising, ambassadørfunktionen og særlige venners støtte til Mission Afrikas arbejde. Her finder bestyrelsen det vigtigt, at nye grupper/individer klædes på til at forstå hvem MA er, men ser gerne nye tiltag der involverer flere i MA. Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med oplæggene.
Formanden søger om orlov i marts-maj 2019. 1. suppleanten indkaldes til bestyrelsen i disse tre måneder. FU suppleres med Jens Henrik Kristiansen i perioden.

Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesformand)