Repræsentantskab og økonomi

Hvert år anden lørdag i september afholder Mission Afrika Års- og repræsentantskabsmøde. Det er en festlig dag, hvor du sammen med Mission Afrikas øvrige venner, givere, medlemmer, projektgrupper, frivillige i genbrug, tidligere missionærer og andre trækker i arbejdstøjet.

I er sammen Mission Afrikas repræsentantskab og kan give bestyrelse og medarbejdere pejlemærker for, hvor Mission Afrika skal bevæge sig hen.

Sammen fejrer vi de ting, vi har opnået gennem det seneste år og lægger retningen for, hvor Mission Afrika skal bevæge sig hen i fremtiden.

Vi er sammen om at forme Mission Afrika

Repræsentantskabet er Mission Afrikas øverste myndighed. Som medlem har du her mulighed for at få indflydelse.

En gang om året indkaldes og afholdes et ordinært repræsentantskabsmøde. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj og skal være underskrevet af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet.

På samme måde skal kandidatforslag til bestyrelsen indsendes skriftligt til Mission Afrikas sekretariat senest den 15. maj, og kandidatlisten skal være tiltrådt af mindst ti navngivne, tale- og stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, som allerede har indbetalt årskontingent for indeværende år. Samme person kan kun være stiller for én kandidat.

Alle har taleret til repræsentantskabsmødet, men kun medlemmer, der har betalt kontingent indeværende år, har mulighed for at stemme.

Dagsorden følger Mission Afrikas love § 19:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Evt. indkomne forslag
6. Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser
7. Fastsættelse af medlemskontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Se bestyrelse og valgperioder her.
9. Eventuelt/Ordet frit

Læs mere om Mission Afrikas vedtægter, værdier mv her

Se Mission Afrikas økonomi her

Økonomi

Mission Afrikas vidtstrakte arbejde finansieres hovedsageligt af gaver fra personer, medlemskaber, arveindtægter, foreninger og overskuddet fra vores 61 genbrugsbutikker.
Derudover modtager vi støtte fra blandt andet private fonde og DANIDA.

Her kan du dykke ned i Mission Afrikas seneste årsregnskab og få et indblik i, hvordan vi forvalter de betroede midler.